NLB Health Check OK
  • ​Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
  • Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.
  • Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
  • Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.​
  • İsteği belirten form dilekçe.(Başvuru makamlarından temin edilebilmektedir.)
  • Uyrukluğuna geçmek istenilen devlet vatandaşlığının kazanıldığına dair belgenin ya da o ülke vatandaşlığına alınacağına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe tercümesi. 

​Ayrıca, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre, çok vatandaşlığa sahip olan kişinin vatandaşlık işlemleri için ibraz ettiği yabancı devlet vatandaşlığını gösteren kimlik belgesindeki bilgiler ile aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması halinde vatandaşlık işlemleri yapılmaz. Farklı kimlik bilgilerine sahip olan kişinin, aynı kişi olduğuna dair Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararını ibraz etmesi halinde talebi yeniden değerlendirilir.

​Kişilerin bizzat kendilerinin, yurt dışında; dış temsilciliklerimize, yurt içinde; valilik (il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri)ne müracaat etmeleri gerekmektedir.​
​İlgiliye ait başvuru belgelerinin Genel Müdürlüğümüze ulaştığı tarih itibariyle en geç 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.
​Anne ya da babadan birinin yabancı olması halinde çocuk, Türk vatandaşlığını kaybeden anne ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.
Anne veya babadan birinin ölmüş olması halinde çocuk, Türk vatandaşlığını kaybeden anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.
Türk vatandaşlığını kaybeden annenin evlilik birliği dışında doğan çocuğu annesine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.
Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden anne ve babanın çocuğu da Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.
​Anne veya babadan birisinin Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda talepte bulunması (başvuru formunda belirtmesi) ve diğer eşin de muvafakat etmesi kaydıyla çocuk, Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunan anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder. Muvafakat edilmemesi durumunda hâkim kararına göre işlem yapılır.
​Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” sayfasından vatandaşlık başvurunuzun genel olarak durumunu öğrenebilirsiniz.
​Başvuru No, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, vatandaşlık işleminin durumunu doğum tarihi ile birlikte http://www.nvi.gov.tr adresindeki "Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?" kısmından takip edebileceği “12345 - 12345” şeklindeki rastgele oluşturulmuş rakamlardır.
​Başvuru No’sunu, Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Şubesinden, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden ve 10/11/2014 tarihinden sonraki başvuruları Dış Temsilciliklerimizden de öğrenebilirsiniz.
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası “Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir. Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.” Hükmündedir.
Yukarıda açıkça belirtilen Kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmesi, Türk vatandaşlığının kaybedildiği ya da kaybedileceği anlamına gelmez.
Türk vatandaşlığından çıkma belgesinin teslim alınması halinde Türk vatandaşlığı kaybedilir.
Yabancı devlet vatandaşlığını kazandığınıza dair belgeyi, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunduğunuz makama ibraz ettiğinizde, tarafınıza imza karşılığında Türk vatandaşlığından çıkma belgesi teslim edilir.
Çıkma belgesinin imza karşılığı teslimi ile de Türk vatandaşlığı kaybedilir.
​Çıkma belgesi, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunulan makamdan imza karşılığında ilgilisi tarafından teslim alınabilir.
​Bakanlıkça Türk vatandaşlığından çıkma izni verilenlere ait çıkma belgeleri ilgililerin başvuru makamlarına gönderilmekte ve söz konusu başvuru makamlarınca ilgililere imza karşılığında teslim edilmektedir.
​Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesinin teslim alınması, kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettikleri anlamına gelmez. Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir.
​Müracaat makamlarına konu ile ilgili dilekçe vermelidirler.
​İlgililerin aranma nedeninin ilgili makamlarca kayıtlardan düşülmesinin sağlanması halinde; ilgilinin yeniden Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi “Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.
a) Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.
b) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler.
c) İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.” Hükmündedir.
Yukarıdaki Kanun hükümlerine göre, kişilerin bireysel başvurusu ile Türk vatandaşlığı kaybettirilemez.