NLB Health Check OK
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.
https://randevu.nvi.gov.tr/pages/applicationprices web adresinde "Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri" başlığından öğrenebilirsiniz.​
31.12.2020 tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik süresi sona ereceğinden yeni tip sürücü belgesi alınması gerekmektedir.
Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
01.01.2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgesi düzenlenmeye başlanmıştır.
31.12.2020 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.
​En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekir.
Sürücü belgelerinde yeni bir sağlık raporu ibrazı ile sağlık raporunun tarihi esas alınarak süre uzatılabilir.
Sürücü belgesi başvurularınızda alınan kişisel bilgileriniz güvenli elektronik ortamda saklanmaktadır.
Sürücü belgesine ait bilgiler yalnızca NVİGM MERNİS veri ambarında saklanmaktadır. Üçüncü kişiler tarafından ulaşılma imkânı bulunmamaktadır.
Yeni tip sürücü belgeleri ile Türk vatandaşları 6 ay süreyle Konvensiyona üye ülkeler dahilinde araç kullanabileceklerdir.
Yeni tip sürücü belgesinin içerdiği ek güvenlik katmanları ve polikarbon yapısı ile daha güvenlikli ve dayanıklıdır.
Ad, soyadı gibi kişisel bilgiler de değişiklik olması halinde değerli kâğıt ve vakıf payı bedelleri yatırılarak sürücü belgesi yenilenmelidir.
En yakın nüfus müdürlüğüne veya kolluk makamlarına teslim edilmelidir.
01.01.2016 tarihi itibari ile Ülkemizde uluslararası sürücü belgesi kullanımına geçilmiştir.

Parmak izleriniz kimlik, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında defalarca parmak izi vermemeniz için doğrulama amacıyla kullanılmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre; “Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamaz.”
Yetkili makamlar haricinde hiçbir kişi ve kurumlar ile paylaşılmaz. Arşivlenen parmak izlerinin saklama süreleri parmak izleri alındığı tarihten itibaren 80 yıl süre ile saklanır, kişinin ölümü halinde 10 yıl bekletildikten sonra imha edilir.Daha önce 596 emniyet müdürlüğüne sürücü belgesi başvurusu yapılırken, 02.04.2018 tarihinden itibaren başvuru merkezi sayısı 680 ilçe nüfus müdürlüğüne çıkarılmıştır. NVİGM internet sayfasında bulunan randevu bölümünde başvuru merkezleri görülebilecektir.

Kişisel bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, sürücü belgeleri Genel Müdürlüğümüz kişiselleştirme merkezinde düzenlenmektedir.

Başvuru merkezleri, ilçelerin nüfus sayıları ve yoğunlukları esas alınarak belirlenmiştir. Bütçe imkanları doğrultusunda altyapısı tamamlanan tüm ilçe merkezlerinde hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

Vatandaşlarımızın NVİGM internet sayfasından randevu almaları ve randevu için kendilerine belirtilen günde randevu saatinden en az yarım saat önce müracaat merkezinde bulunmaları gerekmektedir.​


Randevu saatini 30 dakikadan fazla geçirenlerin randevulu işlemlerin tamamlanmasından sonra süre kalması halinde başvuruları alınacaktır.
Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.
Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

Sürücü belgesi teslim aldığında sürücü belgesi kimlik bilgileri, sertifika ve diğer bilgilere ilişkin maddi hata bulunması hâlinde kartı iade etmekle, sürücü belgesi usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

Sürücü belgesi müracaatları bizzat şahsın kendisi tarafından yapılır.

Kişinin kendini ispatı ve doğruluğu sorgulanabilen kimlik belgeleri ile başvuru yapmaları zorunludur.


Sürücü Belgeleri ücretleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiğinden, kayıp veya çalıntı olsa bile değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli ödeme zorunluluğu vardır.

Polis Vazife ve Salahiyetler Kanununun 5’nci maddesinin (b) bendine göre; her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi almak için başvuruda bulunanlardan bir defaya mahsus olmak üzere parmak izi alınmaktadır.

Sadece otomatik vitesli araç kullanmak üzere sürücü belgesi alanların, aynı sınıf manuel vitesli araç kullanmak üzere sürücü sertifikası getirmesi halinde, harç alınmaz. İndirimsiz değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı tam olarak alınır. Sürücü belgesi kısıt kodu (104) kaldırılarak yeni sürücü belgesi verilir.
Ø Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine,
Ø Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.
Ø Sürücü belgelerinin bedeli dışında kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan ücretler (vakıf payı) İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilir.
Ø Eski tip sürücü belgesi değiştirilmek üzere 31.12.2020 tarihine kadar yapılan başvurularda değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli ise 2 TL olarak ödenir. Karayolları Trafik Yönetmeliği geçici 10 uncu maddesine göre “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir”.
Ø Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde de 31.12.2020 tarihine kadar indirimli değerli kâğıt ve vakıf payı ödenir.
Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kâğıt ve harç bedelleri indirimsiz şekilde alınır.


Ø 01.01.2016 tarihinden sonra ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.
Ø Aday sürücü olarak kabul edilen kişiye verilen sürücü belgesinin üzerinde “aday sürücü” olduğuna dair herhangi bir ibare yer almayacaktır. Ancak sistemden aday sürücü olduğu görülecektir.
Ø İki (2) yıllık aday sürücülük süresi sonunda sürücü belgesi yenilenmeyecektir.
Aday sürücülük belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.
Ø Hatalı düzenlenen, sürücü belgelerinde hata oranına bakılmaksızın hatalı başvurunun onaylandığı nüfus müdürlüğünce sürücü belgesi sahibinin başvurusu üzerine sürücü belgesi başvurusu alınır ve bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilir.
Ø Genel Müdürlükçe kişiselleştirilen sürücü belgelerinin donanım, yazılım, baskı hatasından kaynaklanan ve kalite kontrolünde hatalı düzenlendiği tespit edilen sürücü belgeleri bedelsiz olarak tekrar düzenlenir.
Ø Hatanın personelden kaynaklandığının tespiti durumlarında, % 0,5 (binde beş) oranında bedelsiz değişim yapılır, bu oranın aşıldığı durumlarda ise belge bedeli ilgili personelden alınır.
Hatanın başvuru sahibinin ihmali veya beyan etmiş olduğu bilgi ve belgelerden kaynaklandığı durumlarda belge bedeli başvuru sahibinden tekrar alınır.
Ø Ulusalarası nitelikte olması,
Ø Güvenlik unsurları uluslararası standartlara uygun olması,
Ø Süreli olması,
Ø Sürücü sınıf sayısının 17 olması,
Yeni tip sürücü belgelerinde sınıfına göre sağlık raporu 5 yıl veya 10 yıl geçerli olup, süre bitiminde yenilenmesi gerekmektedir.


Sürücü belgesi başvuruları sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın yetkilendirilen herhangi bir nüfus müdürlüğüne şahsen başvuru yapılarak alınır.

Alo199 Çağrı Merkezinden öğrenebilir, takip edebilirsiniz.
Başvuru esnasında ilçe nüfus müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir.
Sistemden oluşturulan başvuru formuna İmza ve fotoğraf alınır, fotoğrafı taranır ve parmak izi verileri alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.


Ø Kimlik Belgesi
Ø Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Ø Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
Ø Sürücü Sağlık Raporu
Ø Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
Ø 1 adet biyometrik fotoğraf
Ø Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Ø Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ø Kimlik belgesi
Ø Sürücü sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Ø Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
Ø Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Ø Sürücü sağlık raporu
Ø Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
Ø 1 adet biyometrik fotoğraf
Ø Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Ø Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ø Kimlik belgesi
Ø Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Ø Sürücü sağlık raporu
Ø Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı
Ø 1 adet biyometrik fotoğraf
Ø Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Ø Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ø Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
Ø Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
Ø Kimlik belgesi
Ø Sürücü sağlık raporu
Ø Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
Ø 1 adet biyometrik fotoğraf
Ø Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Ø Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
Ø Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir.


1) A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,
2) C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,
3) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,
4) CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,
5) C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,
6) DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,
7) D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı,
Sürücü belgesine sahip olmaları,
8) A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (c) bendinin birinci alt bendinde öngörülen deneyim şartı aranmaz.

En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekir.

26.9.2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Sürücü Olur Sağlık Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınabilir.

Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları gerekir.

26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir.

Monoküler tek gözü gören ya da tek gözü olmayan kişiler için kullanılmaktadır. “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmeğe” göre monoküler kişiler de sürücü belgesi alabilir.

Bu kişiler birinci grup olarak tanımlanan sürücü belgelerini alabilir. Bu sürücü sınıfları, M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sürücü belgeleridir. Dolayısı ile bu kişiler, M, A1, A2, A ve B1 sürücü belgelerinin kullanabileceği motosiklet grubu araçlar ile otomobil, kamyonet ve traktör kullanabilir.

Birinci gurubun dışında kalan, C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE sınıfı sürücü belgeleri resmi ya da ticari araçları kullanamaz.
Monoküler sürücü belgesinde monoküler sürücü olduğuna dair kod bulunur. Herhangi bir trafik kontrolünde bu kişilerin kurallara uyup uymadıkları denetlenir.
Monoküler sürücü belgesi sahiplerinin kullandıkları araçların içinde sağında ve solunda olmak üzere en az 3 adet ayna bulunur.

Bu sınıfa sahip sürücülerin her yıl sağlık raporu yenilemesi zorunludur.

Her iki sürücü belgesi almak için hiçbir fark yoktur. Her iki adayda aynı sınavlara girmektedir. Ancak sürücü belgesi alındıktan sonra farklar başlar.
Öncelikle monoküler sürücü belgesi sahibinin kullandığı araçta monoküler olduğunu belirten ibare yer alır.
Monoküler sürücülerin gece araç kullanamayacaklarına dair hüküm iptal edilmiştir.
​“Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge’’ başvurusunda başvuru nedenine bakılmaksızın talep edilmesi halinde herhangi bir nüfus müdürlüğünce yeni sürücü belgesi teslim alınıncaya kadar geçici sürücü belgesi düzenlenir. Ancak sürücü belgesinin alınması durumunda geçici sürücü belgesi geçersiz hale gelmektedir.
Geçerlilik süresi dolmadan sürücü belgesi düzenlenmesi ancak kayıp/çalıntı, üzerinde yer alan kimlik bilgilerden herhangi birinin değişmesi, kart üzerinde tahrifat, kırılma ya da sertifika bilgilerinde ekleme/çıkarma sonucu ya da kullanılmasına engel teşkil edecek bir zafiyetin tespit edilmesi gibi haklı bir nedenle sürücü belgesi değiştirilmesi mümkündür.
Ø C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl,
Ø M, A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.

Sürücü Belgeleri;

a)      İptal

b)      Geri Alınma

c)      Geçici İptaller

a)      Sürücü Belgelerinin İptali;

     Sağlık şartları (iki gözü kaybetme, Felç olma vb.)

b)  Geri Alınma ;

  1. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 41 inci maddesinin (e) bendinde; "26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekir" olarak belirlenmiştir.
  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 41/e maddesinde belirtilen ve adli sicil kaydında görünen suçları işleyen kişilerin geri alınan sürücü belgelerinin iadesi veya ilk defa sürücü belgesi almak üzere başvuruda bulunanların, 5352 saydı Adli Sicil Kanunu'nun 13/A maddesi gereğince ilgili mahkemeden alınacak "yasaklanmış hakların iadesine" dair bir karar bulunması halinde başvurular kabul edilir.
  •  2918 sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılan görevlerin ve trafik  tescil  kuruluşların yetkilendirildiği haller hariç olmak üzere, sürücü belgelerinin geri  alınmasına ve iptaline Sulh Ceza Mahkemeleri karar verir.
c) Geçici olarak iptallerde ise; Trafik Denetleme Birimlerince yapılan iptaller. (100 ceza puanının dolması, kırmızı ışık ihlali vb.)
Sürücü belgesi başvurularında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar hakkında ilgili nüfus müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


Başvurular alındıktan sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda sürücü belgesi hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye/kişilere PTT güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir.
Sürücü Belgeleri Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek bir dağıtım noktasından elden teslim alınacaktır.
Vekâletname içeriğinde sürücü belgesi almaya dair yetki verildi ise teslim alabilir.
PTT tarafından adrese gönderilen sürücü belgeleri için her hangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.


Başvuru esnasında belirttiğiniz ve posta görevlisince iade edilecek başvuru merkezine müracaat etmeniz halinde sürücü belgenizi alabilirsiniz.
Başvuru merkezine iade edilmiş sürücü belgeleri ancak şahsınıza veya bu konuya dair vekil tayin ettiğiniz kişiye teslim edilir.
Posta görevlisinin bildirimi üzerine kişi kayıtları esas alınarak yeniden sürücü belgesi düzenlenir.
01.01.2016 tarihinden itibaren yurtdışından alınan sürücü belgesiyle Ülkemizde Türk vatandaşları 1 yıl, yabancılar 6 ay süreyle araç kullanabilmektedirler. Bu sürenin sonunda Ülkemiz sürücü belgesinin alınması gerekmektedir.

01.01.2016 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlayan yeni tip sürücü belgesiyle Karayolu Trafiği Konvansiyonuna üye olan 84 ülkede araç kullanılabilmektedir. Türk sürücü belgesiyle araç kullanım süresi bulunulan ülke mevzuatına göre farklılık göstermektedir.
Karayolu Trafiği Konvansiyonuna üye olmayan ülkelerde araç kullanılabilmesi için Türkiye Ülkeler Turing ve Otomobilciler Kurumu tarafından verilen "Uluslararası Sürücü Belgesi" alınması gerekmektedir.
(Mareşal Fevzi Çakmak cad.No:31 Beşevler/Ankara Tel: 0312 213 97 61- 0312 222 87 23)

www.nvi.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilir, burada www.nvi.gov.tr/hakkimizda/projeler/surucu-belge/surucu-belgesi-sss kısmında sorulara yanıt bulabilirsiniz.
Ayrıca 7 gün 24 saat Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Alo199 çağrı merkeziden telefonla hizmet alabilirsiniz.
Diplomatik görevlilerin görev belgesini ibraz etmesi halinde harç bedeli alınmaz, değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli alınır.
Yurtdışı temsilciliklerimizde sürücü belgeleri işlemleri için henüz altyapı hazır olmadığından başvuru alınmamaktadır.
Dış Ülkelerde Yaşayan Mavi Kart sahibi vatandaşlar sahip oldukları sürücü belgeleri ile ülkemiz sürücü belgesine dönüştürmeleri sonucu ticari araç kullanabilirler.

KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONUNA TARAF ÜLKELER

 
 Sıra No
 
Katılan Ülke
 
İmza Tarihi
Kabul Etme ( ),
Katılma (a),
Tanıma (d)
 
Ülke Rumuzu
1Almanya8 Kasım 19683 Ağustos 1978DE
2Arnavutluk29 Haziran 2000 aAL
3Avusturya8 Kasım 196811 Ağustos 1981AU
4Azerbaycan3 Temmuz 2002 aAZ
5Bahamalar14 Mayıs 1991 aBS
6Bahreyn4 Mayıs 1973 aBRN
7Belçika8 Kasım 196816 Kasım 1988BE
8Beyaz Rusya(Belarus)8 Kasım 196818 Haziran 1974BY
9Birleşik Arap Emirlikleri10 Ocak 2007 aAE
10Bosna-Hersek1 Eylül 1993 dBA
11Brezilya8 Kasım 196829 Ekim 1980BR
12Bulgaristan8 Kasım 196828 Aralık 1978BG
13Çek Cumhuriyeti2 Haziran 1993 dCZ
14Danimarka8 Kasım 19683 Kasım 1986DK
15Demokratik Kongo Cumhuriyeti25 Temmuz 1977 aCD
16Ekvator8 Kasım 1968EC
17Endonezya8 Kasım 1968ID
18Ermenistan8 Şubat 2005 aARM
19Estonya24 Ağustos 1992 aEE
20Fas29 Aralık 1982 aMA
21Fildişi Sahilleri24 Temmuz 1985 aCI
22Filipinler8 Kasım 196827 Aralık 1973PH
23Finlandiya16 Aralık 19691 Nisan 1985FI
24Fransa8 Kasım 19689 Aralık 1971F
25Gana22 Ağustos 1969GH
26Guyana31 Ocak 1973 aGY
27Güney Afrika1 Kasım 1977 aZA
28Güney Kore29 Aralık 1969KR
29Gürcistan23 Temmuz 1993 aGE
30Hırvatistan23 Kasım 1992 dHR
31Hollanda8 Kasım 2007 aNL
32İngiltere8 Kasım 1968GB
33İran İslam Cumhuriyeti8 Kasım 196821 Mayıs 1976IR
34İspanya8 Kasım 1968ES
35İsrail8 Kasım 196811 Mayıs 1971IL
36İsveç8 Kasım 196825 Temmuz 1985SE
37İsviçre8 Kasım 196811 Aralık 1991CH
38İtalya8 Kasım 19682 Ekim 1996IT
39Karadağ23 Ekim 2006 dME
40Katar6 Mar 2013 aQ
41Kazakistan 4 Nisan 1994 aKZ
42Kenya9 Eylül 2009 aEAK
43Kırgızistan30 Ağustos 2006 aKG
44Kostarika8 Kasım 1968CR
45Kuveyt14 Mart 1980 aKW
46Küba30 Eylül 1977 aCU
47Letonya19 Ekim 1992 aLV
48Liberya16 Eylül 2005 aLR
49Litvanya20 Kasım 1991 aLT
50Lüksemburg8 Kasım 196825 Kasım 1975LU
51Macaristan8 Kasım 196816 Mart 1976HU
52Makedonya18 Ağustos 1993 dMK
53Meksika8 Kasım 1968MX
54Moğolistan19 Aralık 1997 aMN
55Moldova26 Mayıs 1993 aMD
56Monako6 Haziran 1978 aMC
57Nijer11 Temmuz 1975 aNE
58Norveç23 Aralık 19691 Nisan 1985NO
59Orta Afrika Cumhuriyeti3 Şubat 1988 aCF
60Özbekistan17 Ocak 1995 aUZ
61Pakistan19 Mar 1986 aPK
62Peru6 Ekim 2006 aPE
63Polonya8 Kasım 196823 Ağustos 1984PL
64Portekiz8 Kasım 196830 Eylül 2010PT
65Romanya8 Kasım 19689 Aralık 1980RO
66Rusya8 Kasım 19687 Haziran 1974RUS
67San Marino8 Kasım 196820 Temmuz 1970SM
68Senegal16 Ağustos 1972 aSN
69Seyşeller11 Nisan 1977 aSC
70Sırbistan12 Mar 2001 dRS
71Slovakya1 Şubat 1993 dSK
72Slovenya6 Temmuz 1992 dSLO
73Şili8 Kasım 1968CL
74Tacikistan9 Mar 1994 aTJ
75Tayland8 Kasım 1968TH
76Tunus5 Ocak 2004 aTN
77Türkiye22 Ocak 2013 aTR
78Türkmenistan14 Haziran 1993 aTM
79Ukrayna8 Kasım 196812 Temmuz 1974UA
80Uruguay8 Nisan 1981 aROU
81Vatikan8 Kasım 1968VA
82Venezuela8 Kasım 1968VE
83Yunanistan18 Aralık 1986 aGR
84Zimbabve 31 Temmuz 1981 aZW