NLB Health Check OK
​Hastanelerde ölen kişilere ait ölüm tutanakları o kurumlarda görevli memurlarca düzenlenerek hastanenin bulunduğu yerdeki nüfus idaresine gönderilmek suretiyle ölüm aile kütüklerine işlenir.​
Ölüm belgesi ile birlikte yerleşim yerindeki nüfus idaresine başvurulması gerekir.​
(1) Ölmüş olduğu halde  aile  kütüklerinde  sağ  görünenlere  ait  ölüm tutanakları,  ölüm  olayını  gösterir  belge  ile  başvurulması  halinde  nüfus  müdürlüklerince düzenlenir  ve  gerekli  işlem  yapılır.  Herhangi bir  belge  ibraz  edilememesi  durumunda  ölüm beyanının  doğruluğu  nüfus  müdürlüklerince  tahkik  ettirildikten  sonra  düzenlenecek  ölüm tutanağı, mülkî idare amirinin onayı ile işleme konulur.
(2) Ölümü  belirten  resmî  belge  olarak;  sağlık  kuruluşları  veya  özel  hastanelerce düzenlenen  kayıtlara  dayanılarak  kamu  kuruluşlarınca  verilmiş  yazı  veya  raporlar,  trafik kazalarıyla  ilgili  raporlar,  mahkeme  kayıtları,  mahkeme  kararları  veya  benzeri  belgeler  kabul edilir.
(3)Bildirim sırasında herhangi bir belge verilemediği takdirde; ölünün hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir.  Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülkî idare amirliği aracılığı ile gönderilerek ilgili kişinin ölümünün araştırılması istenir. Elektronik ortamda tutulan kütüklere ölüm araştırması yapıldığı açıklamasında bulunur. Kişinin öldüğünün tespit edilmesi halinde ölüm olayı aile kütüğüne tescil edilir.