NLB Health Check OK
​Kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüğüne kayıtlı bulunduğunu gösteren, elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespit ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kişiye özgü veriler ile biyometrik fotoğraftan oluşan, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak da kullanılan kimlik kartıdır.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.
Randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.
Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
Kimlik kartı müracaatlarında, yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı veya kurum yetkilisi tarafından düzenlenen ve onaylanan talep belgesi istenmemektedir.
Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş, 50 mm x 60 mm boyutlarında ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.

Kimlik kartı başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere  biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.
Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi alınır. Kimlik kartı talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak kişinin şahsen başvurusu esastır.
On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır.

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir. İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz.
Alo199 Çağrı Merkezinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı ya da e-Devlet uygulaması üzerinden öğrenebilir, takip edebilirsiniz.
Doğum olayına ilişkin  tescil işleminin yapılmasının akabinde kimlik kartı başvurusu da alınır ve kimlik kartı, başvuru esnasında beyan edilen adreste ilgilisine teslim edilir.
Herhangi bir yolla Türk vatandaşlığının kazanılması hâlinde, kimlik kartı doğum nedeniyle düzenlenir. Türk vatandaşlığının kazanılması nedeniyle kimlik kartı düzenlenmesinde kişinin bir adet biyometrik fotoğrafı ve kimliğini ispatlayan pasaport benzeri bir belge ya da vatandaşlık başvuru makamlarından alınacak duyuru belgesi istenir.
T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyeti, Medeni Hali, Kan Grubu, Dini, Veriliş Tarihi, Kart Seri Numarası, Belgenin Geçerlilik Tarihi ile kişiye özgü biyometrik veriler kart üzerinde bulunan yonga içinde yer almaktadır.
Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir.  Geçerlilik tarihi  kart üzerinde yer almaktadır.
Nüfus cüzdanını kaybeden ya da fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile kimlik kartı başvurusu yapılan on beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır.

On beş yaşını tamamlamış olanların ise; sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı gibi başka bir fotoğraflı kimlik belgesi ibraz edememeleri durumunda anne, baba, eş, ergin kardeş veya ergin çocukların veya vasinin beyanı alınmaktadır. Kişilerin bu yöndeki beyanı Kimlik Kartı Talep Belgesinde "Başvuran Kişinin İmzası" alanında kayıt altına alınmaktadır.

Beyanda bulunacak kişilerin bulunmaması, sistem üzerinden yapılan kontrollerde bir kanaate ulaşılamaması, tereddüt oluşması veya kişinin kaydının uzun süredir işlem görmemiş olması, kimlik kartı talebinde bulunan kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde, kimlik tespitinde tanıklık yapacakların yerleşim yerinin bulunduğu yer  mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince yapılacak soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde kimlik kartı başvurusu alınmaktadır.

Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma altındakiler ile cezaevi, bakımevi, huzurevi gibi kurumlar bünyesinde bulunan on beş yaşını tamamlamış kişilerin sistemde kayıtlı kişi olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmesi halinde ilgili kurumlar tarafından düzenlenecek fotoğraflı resmi belge ile başvuruları alınır.
Sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

Kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı başvurularında kişinin biyometrik doğrulaması yapılmadan kimlik kartı düzenlenmez.

Kayıp nedeniyle kimlik kartı taleplerinde, kişinin kimliğinde tereddüte düşülmesi veya kimlik kartı başvurusunda biyometrik verilerinin Biyometrik Veri Tabanında bulunmaması durumunda; anne, baba, eş, ergin kardeş veya ergin çocukların veya vasinin beyanı alınmaktadır. Kişilerin bu yöndeki beyanı Kimlik Kartı Talep Belgesinde "Başvuran Kişinin İmzası" alanında kayıt altına alınmaktadır. Beyanda bulunacak kişilerin bulunmaması durumunda, kimlik tespiti yapılacak kişinin yerleşim yerinin bulunduğu yer mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince yapılacak soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde kimlik kartı başvurusu alınmaktadır.

Bu yönde yapılacak soruşturmaların olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüde düşülmesi halinde; varsa anne veya babasından, anne ve babasının ölmüş olası halinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne/babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmamaktadır.
Nüfus müdürlüklerinde bulunan KİOSKLAR'dan PIN şifresi yenilenebilir.

PIN şifresini yenilemek için kimlik kartının kişinin yanında bulunması gereklidir.

PIN şifresini yenilemek için Biyometrik Doğrulama, PUK numarası girme metodlarından birisi kullanılabilir.

KİOSK'larda şifre yenilenirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istememeli ve şifre görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.
Kimlik kartı sahibi;  kimlik kartını teslim aldığında kontrol etmek ve kimlik kartında kimlik bilgilerine ilişkin maddi hata bulunması hâlinde kartı iade etmekle, kimlik kartını usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmekle, kimlik kartının kaybı hâlinde ise durumu çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne; yurt dışında ise dış temsilciliklerden birisine bildirmekle yükümlüdür.
On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvuruları alınarak kimlik kartları kendisine ya da kendisi dışında belirlediği kişiye teslim edilir.
Veli, vasi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkilileri, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri yerlerin sorumluları ile kişiler; yanlarında çalıştırdıkları veya barındırdıkları çocuk veya erginlerin kimlik kartlarını kontrol etmek, aile kütüklerine kayıtlı olmayanların tescillerini sağlamak için nüfus müdürlüklerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yaptırmakla görevlidirler" hükmü doğrultusunda kurum görevlilerine teslim edilir.
Yurt içinde nüfus müdürlüklerine gelemeyecekleri bildirilen kişilerin (yatalak, ağır hasta) kimlik kartı başvuruları, iş hacmi ve personel durumu göz önüne alınarak mülki idari amirin onayıyla Gezici Kayıt Terminali kullanılarak alınabilir.
Ayırt etme gücüne sahip on beş yaşını tamamlamış ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 407 nci maddesinde belirtilen bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan kısıtlı erginlerin kimlik kartı başvurularında fotoğrafları, biyometrik verileri ve imzaları vasi nezaretinde alınmakla birlikte kimlik kartları vasilerine teslim edilir.

Anılan Kanunun 406 ncı maddesinde belirtilen savurganlık alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim üzerine kısıtlananların fotoğrafları, biyometrik verileri ve imzaları; veli, vasi veya kayyım nezaretinde alınarak kimlik kartı veli, vasi veya kayyıma teslim edilir.

Aynı Kanunun 408 inci maddesi uyarınca isteği üzerine yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat ederek kısıtlanan erginlerin biyometrik verileri ve imzaları kontrol edilerek veli, vasi veya kayyum nezaretinde alınır, alınamaması halinde durum kayıt altına alınır.
On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile (5490 sayılı) Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır. Ancak, on beş yaşını tamamlamış imzası ve biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen başvurusu esastır.

On beş yaşını tamamlamış kısıtlı ya da engellilerin kimlik kartı başvuruları; veli, vasi veya kayyum nezaretinde alınmaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405 inci  maddesinde belirtilen,  akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlananlardan imza ve biyometrik veri alınmaz, alınmama nedeni kayıt altına alınır. Kimlik kartı başvurusu vasi nezaretinde alınarak, kimlik kartı vasiye teslim edilir.
Kimlik kartlarında yer alan kan grubu alanı için sürücü belgesi veya nüfus cüzdanı ya da sağlık kuruluşlarından alınan kan grubunu gösterir belge ibraz edilir, daha sonraki başvurularda ise belge istenmez.
Geçerlilik süresi dolmadan yeni kimlik kartı düzenlenmesi kart veya yonga üzerinde yer alan kimlik bilgilerinden herhangi birinin değişmesi,  kart üzerinde tahrifat, kırılma, elektronik bilgi okumayı engelleyen bir durum olması, kimlik kartı ile elektronik olarak kimlik doğrulama yapılamaması, kimlik kartının kaybedilmesi veya periyodik güvenlik değerlendirmeleri sonucunda kimlik kartının kullanılmasına engel teşkil edecek bir zaafiyetin tespit edilmesi gibi haklı bir nedenle yapılabilir.
Başvuru yapanın başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir.
Alo 199 numaralı çağrı merkezi aranarak kartın iptali sağlanmalı  ve en kısa sürede  nüfus müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunarak yeni kimlik kartı müracaatında bulunulması gerekir.
Başvurular alındıktan sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye PTT  güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir. İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz.

Yurt dışında ise dış temsilciliklere gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına teslim edilir.
T.C. Kimlik kartı; vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak kullanılabilmektedir. Vize muafiyeti olmayan ülkeler için geçerli bir pasaport hamili olunması gerekmektedir.
Geçici kimlik belgesi, kimlik kartı başvurusunda yeni kart teslim alınıncaya kadar kimliği ispata yarayacak belgedir. Bu belge ile işlem yapılmadan önce belgenin geçerliliği Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden kontrol edildiğinden seyahat belgesi amacıyla kullanılması dışında tüm kurum ve kuruluşlarda kimlik kartı yerine geçmektedir.
Vize muafiyeti olup kimlik kartı ile seyahat edilebilen ülkelerle yapılan anlaşmalarda geçici kimlik belgesi ile ilgili bir hüküm bulunmadığından Geçici Kimlik Belgesi, Seyahat Belgesi olarak kullanılmamaktadır.
Yurt içinde yapılan başvuru sonucu düzenlenen kimlik kartları sadece yurt içindeki adreslere teslim edilir, yurt dışına gönderilmez.
Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi alınır.

Biyometrik veri alınmasına engel teşkil edecek fiziki durumun belgelendirilmesi ya da bu amaçla nüfus müdürlüğünde oluşturulacak komisyon tarafından bu hususun tutanakla tespiti hâlinde biyometrik veri alınma işlemi yapılmaz. Bu durum talep belgesinde belirtilerek sisteme kaydedilir.

Akıl sağlığı veya nörolojik rahatsızlıklar nedeniyle, içinde bulunduğu durumun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan ya da davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan on beş yaşını tamamlamış çocuklar ile büyüklerin veli, vasi veya kayyumun ibraz edeceği rapor ile fotoğraf dışındaki biyometrik verileri alınmaz. Bu durum talep belgesinde belirtilir.
Yurt içinde kişinin başvuru sırasında beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir. Belirlenen süre içinde teslim alınmayan kimlik kartları belirtilen usul ve esaslara göre imha edilir.  Nüfus Müdürlüklerindeki bekleme süresini  tamamlayarak imha edilmiş kimlik kartı sahiplerinin yeniden kimlik kartı başvurusu yapması gerekmektedir.
Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan kimlik kartları bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne ya da dış temsilciliğe gönderilir. Nüfus müdürlükleri veya dış temsilcilikler, yeni bir kimlik kartı alınmamış ya da yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulmamış ise kimlik doğrulaması yapmak suretiyle kimlik kartının ilgilisine teslim edilmesini sağlar. Kimlik kartı sahibi tarafından yeni bir kimlik kartı alınması hâlinde ise belirtilen usul ve esaslara göre imha işlemi yapılır.
En yakın nüfus müdürlüğünden gerekli belgeler ile birlikte kimlik kartı başvurusu yapabilirsiniz.
Danıştay 10. Dairesinin 05.02.2008 tarihli, 2005/8667 Esas ve 2008/401 sayılı kararı ile özür oranı bilgisinin nüfus cüzdanlarında/kimlik kartlarında yer alması uygulamasına son verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelerde geçerli olmak üzere seyahat belgesi olarak da kullanıldığından, kartın arka yüzünde yer alan bilgiler Uluslararası ICAO DOC 9303 standartlarına göre basılmıştır. Bu standarda göre Türkçe yazılan 'Ö' harfi 'OE' veya O olarak örneğin; Ömer (OEMER olarak yada OMER olarak) 'Ü' harfi 'UE' yada 'UXX' ,yada 'U' olarak örneğin ; Ünal (UENAL yada UXXNAL yada UNAL olarak) basılmaktadır.

Kimlik kartının arka yüzünde yer alan bu bilgiler hatalı basım ya da yanlışlıktan kaynaklanmamakta olup, Uluslararası ICOA DOC 9303 standartlarına göre sistem tarafından otomatik olarak kodlanmaktadır.
Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili  belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.
Değerli kağıt bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, 2019 yılı için; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 22,50 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 45,00 TL. değerli kağıt bedeli alınmaktadır.
Kimlik kartı bedeli; vergi dairesi müdürlüklerince, Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ve PTT Şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.
​Kanuni süresi içinde veya 2828 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kimlik kartları bedel alınmadan yenilenir.