NLB Health Check OK
​Doğumları ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar bildirerek nüfus kütüğüne kaydettirmekle yükümlüdür.​
Doğum olayı sağlık kuruluşunca düzenlenen resmi belge veya rapor ile bildirilir. Bildirim sırasında çocuğun baba ve anasının nüfus cüzdanı ile doğuma ait resmi belge ve raporlar memura verilir.

Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır. Her sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile beyanların doğruluğunun araştırılması zorunludur. 
​Her doğum olayının, doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içinde otuzgün içinde nüfus memuruna, yurt dışında atmış gün içinde başkonsolosluklara bildirilmesi zorunludur.​
Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır. Her sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile beyanların doğruluğunun araştırılması zorunludur. 
​Verilebilir.
​Yeni doğan çocuklara aile kütüklerine tescil edilir edilmez Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilmektedir.
​Yurt dışında en yakın Türk Başkonsolosluklarına, yurt içinde nüfus idarelerine başvurmaları gerekir.
​Altı yaşından büyük (72 ay + 1 gün) ve on sekiz yaşından küçük (216 ay) çocuklara ait bildirim yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi zorunludur.
​Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince, doğum bildirimi için müracaat edenlerin köyde ve ilçede doğan çocuklarının doğum yeri olarak doğum tutanağına sadece ilçe adı yazılır. İlin merkez ilçesine bağlı köy ve mahallelerde doğmuş olanların doğum yeri il adı, büyükşehir statüsünde olan illerde merkez ilçe bulunmaması halinde doğum olayının olduğu ilçe adı, merkez ilçe var ise il adı, doğum yeri köy adı olarak yazılmış olanların kayıtları olduğu gibi muhafaza edilir. Ancak ilgilinin talebi halinde doğum yeri ilçe adı yazılmak suretiyle tamamlanır.
​Yurt dışında doğanların ise doğdukları yer adı ile birlikte ülke adı yazılır ve aile kütüklerine bu şekilde tescil edilir.
Çocuğa konulan ad, üç adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan Türk alfabesine uygun olmak şartıyla yazılır. 
​4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 27 nci maddesi gereğince isim düzeltme yetkisi mahkemenin takdirindedir.
​Çocuklara konulacak adın, onu toplum içinde tanıtacak ve diğer bireylerden ayırmaya yarayacak şekilde bir sözcükten oluşması gerektiğinden, herhangi bir harfin tek başına çocuklara ad olarak verilmesi mümkün değildir. Konulan adlarda herhangi bir kısaltma yapılmadan doğum tutanaklarına geçirilmektedir. 
Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.