NLB Health Check OK
​Kişilerin ve adreslerinin sistemde kayıtlı olup olmadığı http://adres.nvi.gov.tr web adresinden sorgulanabilir.​​
​5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde adres bilgilerinin sağlıklı ve güncel tutulması amacıyla;

a) Beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmez.
b) Daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaatı istenir. Birlikte müracaatın mümkün olmaması durumunda, adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından birlikte oturulduğuna ilişkin yazılı beyanı kabul edilir.
c) Beyan edilen adresin daha önce bir başkası tarafından beyan edilmiş olması nedeniyle halen dolu olarak gözükmesi durumunda; adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası gibi belgeler istenir.​​
​5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun 5 inci maddesi, 6 ıncı maddesinin (a) ve (d) bentleri, 8 inci maddesi, 16 ıncı maddesi ve 17 nci maddesinde yer alan “8” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, bu çerçevede adres bildirimlerinin muhtarlıklara bildirilmesi yükümlülüğü bulunmamaktadır.​
TURKCELL ya da TÜRK TELEKOM operatörü ile mobil imza sözleşmesi yapılmak suretiyle ya da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifikanın olması halinde https://nvi.gov.tr sayfası “Elektronik İmza İle Adres Beyanı” sayfasından adres bildirimi yapılabilir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişiklikleri yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişiklikleri bildirimi yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet veren kurumlara (su idaresi gibi) ya da dış temsilciliklere yapılır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8 inci maddesi ve Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yabancılar, yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüğüne bildirirler..

​5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 inci maddesinin ikinci fıkrası “Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır.” Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası “Dış temsilciliklere verilen adres beyan formları Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne form olarak gönderilir. Dış temsilciliğin bulunmadığı ülkelerdeki vatandaşların adres bildirimleri Genel Müdürlüğe posta ile gönderilebilir ya da elektronik ortamda yapılabilir.” hükmündedir.

2019 yılı için; 5490 sayılı Kanunun 50 inci maddesinde belirtilen adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişiler için 71,00 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişiler için ise 1469,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
​14/11/2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 392 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2009 yılı için “yeniden değerleme oranı” %2,2 olarak belirlenmiştir.
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince idari para cezaları her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.
Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde idari yaptırım kararına esas savunmanın kişiye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ilçe nüfus müdürlüğüne bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir.
Aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. 
​5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 51 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler hususunda kişilerin bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur. Bu değişiklikler belediyelerce, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise il özel idarelerince en geç değişikliği takip eden on iş günü içinde, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanına işlenir.

​1-Adres Bilgisini;
a) Bakanlık,
b) Kurumlar,
c) Kaydın sahipleri,
d) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalar alabilirler.
 e) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan  sigorta ve emeklilik şirketleri ile Güvence Hesabı alabilirler.
2- Bu konuda yetki verdiğine dair vekillik belgesinin  ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden adres bilgisini alabilirler. Bu belgeler, nüfus müdürlüklerince ilgili dosyasında  saklanır.​
​4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümlerinde, yerleşim yeri adresi ”sürekli kalma niyetiyle oturulan yer”, diğer adres ise “yerleşim yeri adresi dışında kalan yerler” olarak tanımlanmıştır.
​Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ilçe nüfus müdürlükleri, Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanan muhtarlıklardan veya turkiye.gov.tr temin edinilebilir.


Yapı belgeleri işlemleri için https://maks.nvi.gov.tr/yetkiliidare ,  numarataj işlemleri için https://adres.nvi.gov.tr/  web sayfasından Sisteme giriş yapılır. Yeni tanımlanan kullanıcıların ilk şifrelerini belirlemek üzere açılacak olan sayfada "Kullanıcı Adı" kısmına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılarak "Parola" kısmı boş geçilmek suretiyle "Parolamı Unuttum" butonuna basılır. Bu adımlar gerçekleştirildikten sonra Sistemi kullanacak personelin gerçek kullanıcı olup olmadığını doğrulamak amacıyla hazırlanmış olan ve kişiye özel nüfus bilgilerinin sorulduğu sayfa açılır. Kullanıcıların kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermesi gerekmektedir. Bu bilgileri doldurduktan sonra kişi kendisine bir şifre belirleyecek ve bu şifre ile yapı belgeleri ve/veya  numarataj işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Söz konusu şifrenin diğer kişi veya kişilerle paylaşılmaması büyük önem arz etmektedir. Aksi durum kişinin kendi sorumluluğundadır. 

ÖNEMLİ NOT: Sistem adımlarındaki "Kullanıcı Adı" olarak ifade edilen alan kişinin sadece Kimlik Numarasını içermektedir. Kullanıcı bu alana sadece Kimlik Numarasını girmesi gerekmekte olup isim, soy isim vb. herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. 

PAROLAYI UNUTMA: Kullanıcıların parolalarını unutmaları halinde, "Parolamı Unuttum" butonuna basıldıktan sonra çıkan ekranda "Kullanıcı Adı" kısmına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası girildikten ve görsel doğrulama alanına ekranda görüntülenen karakterler yazıldıktan sonra "Gönder" butonuna basılır. Tüm bu adımlar gerçekleştirildikten sonra Sistemi kullanacak personelin gerçek kullanıcı olup olmadığını doğrulamak amacıyla hazırlanmış olan ve kişiye özel nüfus bilgilerinin sorulduğu sayfa açılır. Kullanıcıların kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermesi gerekmektedir. Kullanıcı, bahsi geçen sorulara 3(üç) defa hatalı cevap vermesi durumunda yeni parola oluşturma hakkını bir gün süreyle kaybedecektir. Sorulara hatasız olarak cevap verilerek doğruluğu kontrol edildikten sonra aynı ekranın sol alt köşesinde yer alan "Doğrula" butonu tıklanmalıdır. Daha sonra kullanıcı yeni açılan "Parola Güncelleme" sayfasındaki "Şifre" kısmına oluşturmak istediği şifreyi yazmalı sonrasında ise alt satırda bulunan "Şifre Tekrar" alanına gelerek yazdığı şifreyi doğrulamalıdır. Kullanıcı yeni oluşturmak istediği şifreyi ve şifre tekrarı işlemini başarı ile tamamlamış ise ekranda "Parola Güncellenmiştir." uyarısı gelecek ve şifre oluşturma işlemi başarı ile tamamlanmış olacaktır .

​Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan, Kümeevler, Bina ve Bağımsız Bölümler (Hane) ile ilgili değişiklikler ve güncellemeler yetkili idareler (belediye, özel İdare ) tarafından yapılmaktadır.
Adres bileşenlerinde yetkili idarelerin güncelleme yapması durumunda güncel adres nüfus müdürlüklerinin adres modülünde görülmektedir. Nüfus müdürlükleri adres bileşenlerinde değişiklik yapma yetkisine sahip değildir.
​5429sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 8 nci maddesinin (f) bendi gereğince  istatistikî bilgiler, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca yayınlanmakta olup, Genel Müdürlüğümüz görev alanına girmemektedir.
​1-Adres Bilgisini; 
a) Bakanlık,
b) Kurumlar,
c) Kaydın sahipleri,
d) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalar olarak belirlenmiştir.
2- Bu konuda yetki verdiğine dair vekillik belgesinin nüfus müdürlüğüne ibrazı halinde adres bilgisi alınabilir. Bu belgeler nüfus müdürlüklerince ilgili dosyasında saklanır.
​5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alırlar.
Milli Eğitim Bakanlığı okul kayıtlarında Adres Kayıt Sisteminde yer alan adres bilgilerini esas almaktadır. Ancak sınırları Milli Eğitim Bakanlığı belirlemektedir. Bu nedenle Genel Müdürlüğümüz görev alanına girmemektedir.