NLB Health Check OK

Kalite Belgesi   

Kalite Belgesi Ek   ​

   

KALİTE POLİTİKAMIZ 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Devletin asli unsuru olan vatandaşa dair kayıtları sağlam ve sağlıklı bir şekilde tutmak ve bu kayıtlardan süratle lüzumlu ve faydalı bilgiyi üretip vatandaşın ve kamunun hizmetine güvenilir bir şekilde sunmaktır.Bu hizmetin takdiminde temel ilkemiz, hizmet kalitesini sürekli iyileştirerek devamlılığı sağlamak ve vatandaş memnuniyetini azamileştirilmesidir. 

MİSYONUMUZ 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün hizmetteki başarının tatmin olmuş vatandaş olduğu ilkesini benimseyerek kanunlar çerçevesinde sorumlu olduğu hizmetlerini süratle, sağlam ve sağlıklı bir şekilde vererek kamusal alanda örnek kurum olmak.

​Değerli konuklar, 
 
Bakanlığımızın kıymetli mensupları, 

Basınımızın seçkin temsilcileri, 

Mernis projesinin hayata geçirilmesi ile birlikte nüfus hizmetlerinde sağlanan etkinlik, verimlilik ve sür’atin olumlu yansımalarını hep birlikte görüyoruz. 

Bugün, bu vesileyle, nüfus genel müdürlüğümüzün “ISO 9000 Kalite Belgesi” almaya hak kazanması dolayısıyla düzenlenen törende, siz değerli konuklarımızla bir aradayız. 

Bakanlığımız adına, haklı olarak gururlandığımız böyle bir törende, sizlerin arasında bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtiyor; bu vesile ile hepinizi, en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Medeniyetlerin bekası; bıraktıkları kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması ile mümkündür. Bunu sağlamanın yolu ise sağlam, güvenilir ve güncel nüfus kayıtlarının tutulmasından geçmektedir. Nüfus bilgileri; özellikle araştırmacılar, planlamacılar, siyasiler ve yöneticiler için vazgeçilmez bir kaynaktır. Kamu harcamaları, yatırımlar ve sosyal yardımlar, nüfus yapılarına göre şekil almaktadır. 

Tarihte ilk nüfus kayıtlarının M.Ö. 5 binli yıllarda kısmi olarak Mezopotamya’da gerçekleştirildiğini öğreniyoruz. Daha sonraki dönemlerde ise ülkeler, sadece vergi alınacak kişileri ve askerleri nüfus kayıtlarına almışlardır. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise, Gülhane Hattı Hümayunu ile başlayan idari düzenlemeler kapsamında, nüfus yazım işlemine girişildiğini, şahısların isim ve şöhretlerinin bir deftere kaydedildiğini biliyoruz. Ancak, bu kayıtlar da kısmi olarak gerçekleşmiş, sadece ailede çalışan kişiler bu defterlere yazılmış, kadınlar ve çocuklar kayda alınmamıştır. 

Bugünkü anladığımız manada gerçek nüfus kayıtlarına geçilmesi ise ancak 1900’lü yılların başında gerçekleşmiştir. 1904 yılında ilk “genel nüfus yazımı” yapılarak, bu yazımda elde edilen kayıtlarla ilk nüfus kütükleri düzenlenmiş, cumhuriyet devri nüfus işlemleri bu kütükler üzerine tesis edilmiştir. 

Nüfus kütükleri, Türk Vatandaşlığının ispatına ve belgelendirilmesine esas olduğu kadar, kişinin kimliği, medeni hali ve aile bağlarının belirlenmesinde, iktisadi, sosyal ve güvenlikle ilgili her türlü plan ve programların yapılmasında esas alınan resmi belgelerdir. 

Bu bakımdan, devletin sosyal alt yapısını oluşturması ve kamu düzeni açısından gerekliliği yönüyle büyük önem arzetmektedir. 

Bu bağlamda; nüfus dinamikleri ile doğal kaynaklar, ekonomik faaliyetler, teknolojik gelişme, sosyal ve kültürel yapı arasındaki denge, her seviyedeki planlama ve politika geliştirme süreçlerinde öncelikle dikkate alınmak zorundadır. Kamu hizmetinin doğru ve yerinde yürütülebilmesi; kurum ve kuruluşların bireyleri hatasız ve her hangi bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tanıyıp konumlandırmasıyla doğrudan ilgilidir. 

Bu anlamda; devletin bekası ile vatandaşın huzur ve mutluluğu; devlet ile vatandaş arasındaki ilişkinin rıza, güven ve doğruluk çerçevesinde, bir açıklık eksenine oturtulmasına bağlıdır. 

Hızla değişen ekonomik, teknolojik, siyasal, sosyal, kültürel değişmeler sonucu giderek artan nüfus hareketleri ve yoğun uluslararası ilişkiler nüfus kayıt sisteminin etkin, güvenilir ve süratli bir şekilde yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı olarak, bakanlığımızca yürütülen hizmetlerde formalitelerin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi ilkesi doğrultusunda, vatandaşımıza etkili, verimli ve kaliteli hizmet sunmayı kendimize şiar edindik.Arzu ediyoruz ki, çağdaş ülkelerde olduğu gibi bizim vatandaşımız da layık olduğu hizmete kolayca ulaşabilsin. İstiyoruz ki, devlet dairelerimizde zamanını, parasını boş yere harcamasın. Bir telefon ahizesini kaldırması ve bir bilgisayar tuşuna dokunması kadar devlet hizmeti kendisine yakın olsun. 

Bakanlığımızın ilgili birimlerinde, bugün hizmetin geldiği seviye itibariyle, arzu ettiğimiz sonucun alınmasına dair ümidimiz gittikçe güçlenmektedir. Şimdiden bu sonucu görüyor ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Daha yenilerde, emniyet teşkilatımızın verdiği hizmetler noktasında arzu edilen hizmet standardını yakalamasının, hizmette ulaşılan kalitenin gururunu yaşadık. Emniyet teşkilatımıza ISO 9001-2000 kalite belgesi takdim edildi.Şimdi de, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz, vatandaşa sunulan hizmette çıkılan kalite yolculuğunda ödülü hak etmiştir. 

Kamuoyunun çok iyi bildiği Mernis projesi ile, vatandaşın beşikten mezara kadar ömrünün her safhasında başvurmak zorunda olduğu nüfus işlemlerinde, sürat, kalite ve verimlilikte büyük ilerleme sağlanmıştır. 

Bundan sonra arzu edilen, mernis ulusal veri tabanındaki bilgilerin bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca rahatlıkla kullanılabilmesidir. 

Bunu sağlayabildiğimiz takdirde, diğer kamu hizmetlerinin de vatandaşlarımıza zamanında, noksansız, etkili ve verimli olarak sunulabilmesi temin edilmiş olacaktır. 

Kimlik paylaşımı sistemi ile, kamu kurum ve kuruluşlarımızca ihtiyaç duyulan, vatandaşlarımıza ait her türlü kimlik bilgilerine, mernis ulusal veri tabanından, doğrudan ve hızlı bir biçimde ulaşmaları mümkün olabilecektir. 

Bu proje; nüfus ve vatandaşlık genel müdürlüğümüzce aralık ayı içerisinde tamamlanmak üzere ihale edilmiştir. Gelecek yıldan itibaren, gerekli altyapılarını tamamlayan kamu kurumları, mernis ulusal veri tabanından ihtiyaç duydukları bu bilgileri alabilecek ve kendi görev alanlarıyla ilgili hizmetlerinde kullanabileceklerdir. 

Bu sayede harcanan mesai, teknik araç ve gereç ile iletişim giderlerinden büyük tasarruf sağlanacak; elektronik ortamda hizmet veren devlet kuruluşlarının entegrasyonu kolaylaşmış olacaktır. 

Daha sonraki yıllarda ise bu yapıya, kamu hizmeti veren bankaların, noterlerin, meslek örgütleri ve vakıflar gibi kuruluşların da dahil edilmesi sağlanarak, ülkenin daha geniş kapsamlı bir ulusal bilgi ağına sahip kılınması mümkün olabilecektir. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz; hizmet sunumunda geldiği nokta itibariyle, bugün haklı olarak göğsümüzü kabartmaktadır. 

Merkezi ve taşrasıyla birlikte bütün personelinin fedakarca çaba ve gayretleri sonucunda, 1 haziran 2004 tarihinde ISO-9000 belgesini almayı hak etmiştir. 

Nüfus kayıtlarının tutulmasının 100 üncü yılında, genel müdürlüğümüzün bu belgeyi alması ayrı bir mutluluk vesilesi olmuştur. 

ISO-9000 kalite yönetim sisteminin temel özelliği; genel müdürlüğün mevcut imkan ve kabiliyetleri ile üretebileceği en kaliteli hizmeti oluşturabilmesidir. 

Bugün, alınan bu belge ile, nüfus teşkilatımızın vatandaşa hizmette ulaştığı seviye, gözler önüne serilmektedir. 

Gelinen bu mesafe, bakanlığımız ve nüfus teşkilatımız için, gerçekten bir gurur ve sevinç kaynağıdır. 

Bu mesafeye gelinmesinde, bütün emeği geçenleri ve fedakar nüfus personelimizi candan tebrik ediyor, takdirlerimi sunuyorum. 

Bundan sonra da, toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde, hizmette vatandaşın memnuniyetini esas alarak, bütün personelimizin kendilerine tevdi edilecek görevleri, en iyi şekilde yerine getireceklerinden en ufak bir şüphem yoktur. 

Bunun yanında, nüfus teşkilatımızın, vatandaşımıza hizmet noktasında geldiği mesafeyi yeterli bulmuyor; bu mesafenin korunması ile birlikte, hizmette daha mükemmeli yakalama çabalarımızın durmaksızın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle; sözlerime son verirken, verilen belgenin hayırlı olmasını diliyor; bundan sonra, hızlı, etkin ve daha verimli bir nüfus hizmetine vesile olmasını temenni ediyorum. 

Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

​Sayın Bakanım, 

Saygın konuklar, 

Bugün, devletle insan arasındaki ilişkinin bütün safahatını kayda geçiren bir teşkilat olarak, nerdeyse bir asırdan beri yapageldiğimiz hizmetin çağdaş bir sıfatla taltif edilmesine tanıklık ediyoruz. 

Yönetimin ve kamu hizmetinin modern kıstaslarla ölçümünün belgesi anlamına gelen Kalite Yönetim Sistemi Belgesini nüfus kütüğümüze tescil ediyoruz. 

Sayın bakanım, 

Nüfus teşkilatı, nüfus hizmetlerini yerine getirirken teknolojinin geçirdiği bütün gelişme evrelerini kullandığı usul ve araçlara yansıtma konusunda özellikle son yıllarda büyük bir atılım yapmıştır. Esasen, nüfus hizmeti bu tarafıyla ülkemizin geçirdiği bütün değişimleri kendi bünyesinde, kendi şartlarıyla yaşamakla beraber, her zaman biraz geleneksel olanı temsil etmiştir. 

Nedendir bilinmez daha çok geçmişe ait olan rengi ağır basmıştır. Oysa son zamanlarda nüfus teşkilatı, geçmişle gelecek arasında insani bir köprü olarak algılanmaya başlanmıştır. Çünkü artık nüfus idareleri modern teknolojinin bütün imkanlarının kullanıldığı ve bu imkanların vatandaşın günlük hayatına yansıtıldığı hizmet noktaları olarak göze çarpmaktadır. 

Sayın Bakanım, 

Değerli konuklar, 

Nüfus kütükleri, ülke olarak içinden geçtiğimiz büyük badirelerin, savaşların ve felaketlerin izlerinin en trajik şekilde görüldüğü yerdir. Aynı şekilde kişisel olarak da hayatımızdaki bütün şahsi hal değişikliklerinin, mutlulukların ve üzüntülerin kaydedildiği hepimiz için özel kayıtları bünyesinde taşıyan sihirli belgelerdir. Bu belgelerin oluşturulması, tutulması, saklanması ve değerlendirilmesi bütün devletlerin temel altyapısını teşkil eder. Ayrıca kağıt üzerinde birer küçük yazıdan ibaret olan her bir kayıtın arka planında derin insani acılar veya sevinçler, yerine göre milli çapta büyük olaylar vardır. Bu açıdan nüfusçular hepimizin sır katipleridirler. Ve bu katipliği de iyi yapmışlardır. Bugün bu toplantı da gösteriyor ki son günlerde çok daha iyi yapıyorlar. 

Sayın Bakanım, 

Müsaadenizle işini iyi yapan bütün nüfus memurlarını, içinde bulundukları şartlara rağmen gösterdikleri fedakarlıktan dolayı kutluyor, ve ülkemizin 923 nüfus idaresinde görev yapan bütün nüfus memurlarıyla beraber işimizi her zaman iyi yapmaya çalışacağımız sözünü veriyoruz. Bugün aldığımız kalite belgesini genel müdürlük olarak alıyoruz. Ancak bu belgeyi bir memur bir mühür yoksunluğu içinde görev yapan bir çok taşra nüfus idaresinden her biri en az bizim kadar hak ediyor. 

Sayın Bakanım, 

Değerli konuklar, 

Mernis projesinin hayata geçtiği günden bu yana biz diyoruz ki “her nüfus memuru Türkiye nüfus memuru; Her nüfus idaresi Türkiye nüfus idaresidir” Bu anlayış bölünmez, parçalanamaz bir Türkiye vizyonudur. Bu bir misak-ı milli vizyonudur. Bu vizyona mernis teknolojisiyle birleşen yeni bir modern Türkiye vizyonu da eklenmiştir. Ayrıca bu bir hizmet vizyonudur; Türkiye’nin her noktasında her vatandaşa aynı kalitede ve aynı standartta hizmet sunma vizyonudur. Bütün nüfusçular olarak bizler, yeni kamu yönetimi telakkileri ışığında bu hizmet vizyonunun yepyeni stratejilerini oluşturmak gibi bir misyonla kendimizi görevli sayıyoruz. Ve bu çerçevede yeniden yapılanıp yolumuza devam ediyoruz. Kalite belgesini bu ilkeler ışığında değerlendiriyoruz. 

Sayın Bakanım, 

Değerli konuklar, 

Bu ânı bizimle paylaştığınız için hepinize şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz.


TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından uluslararası standart olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır: 

Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini aşmaya istekli olmalıdır. 

Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kişilerin katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar. 

Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir. Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar. 

Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır. 

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder. 

NEDEN TS-EN-ISO 9000 

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını, Etkin bir yönetimi, Maliyetin azalmasını, Çalışanların tatminini, Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, Müşteri şikayetlerinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için 

KALİTE HEDEFLERİMİZ 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün kalite hedefleri aşağıdaki konulara odaklanmaktadır: Mevzuatlara uyum Müşteri tatmininin sağlanması Müşteri haklarının korunması Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi Müşteri hizmetlerinin görülmesi Hizmetlerin sürekli iyileştirilerek daha yukarılara çekilmesi Amaca uygun kullanım İç ve Dış görünüm Çevre koruma Genel temizlik Hizmet düzenliliği Personel nitelikleri Genel güvenlik Performans kriterlerini doğrulama, standart ve sistematik yöntemler yardımı ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ANLAYIŞI İÇERİSİNDE İZLEDİĞİ YOL VE AÇIKLAMALAR 

Genel müdürlüğümüz, verdiği kaliteli hizmetler başta olmak üzere çalışma yaşamı v.b. alanlara yerleştirebilmek amacıyla 2002-2003 yılında bir kısım personelimize Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve Kalite Sistem Dökümantasyonu, Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri, Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri eğitimlerini aldırmış ve Kalite Yönetim Temsilcimiz başkanlığında bir Kalite Komitesi oluşturularak KQ-TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda 02/03/2004 tarihi itibariyle ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi sisteme entegre edilmiştir. Bu itibarla ilk olarak Kalite Politikamız, Misyonumuz belirlenmiş ve bu unsurlar çerçeve olarak kabul edilerek ISO 9001:2000 standardı kapsamında Kalite El Kitabımız hazırlanmıştır.Kalite El Kitabımız 50 sayfadan oluşan ve Genel Müdürlüğümüzü tanıtan,ürün ve hizmetleri ve bunların niteliklerini belirleyen,bunların sunuş ve şartlarını gösteren,organizasyon yapısı,yetki ve sorumluluklarını açıklayan,faaliyetlerin yapılması sırasında uyulacak usulleri içeren,sürekli olarak canlı tutulan,Genel Müdürlüğümüzün kalite sağlama,koruma ve geliştirme “ANAYASA” sı sayılan belgedir. Kalite Yönetim Sistemini uygulayabilmek amacıyla standardın istediği 6 temel prosedüre ek olarak 6 prosedür daha hazırlanmış olup bu prosedürler Eğitim Prosedürü,Proses İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü, Yönetimin Gözden Geçirme prosedürü, İzleme ve Ölçme cihazlarının kontrolü Prosedürü, Müşteri Memnuniyeti Prosedürü, Tasarım ve Geliştirme Prosedürleridir. Faaliyetlerin işleyişini gösteren 41 prosesimiz birimlerimizin üstün gayreti sonucu hazırlanmış ve ilgili olduğu birimlerimize dağıtılmıştır. Bunun dışında sisteme dahil ettiğimiz dökümanların uygulanmasına yardımcı olacak talimatlar, formlar, planlar, listeler, raporlar ve anketler hazırlanmıştır. Süreçlerimiz tamamıyla iç sistemimize uygun bir şekilde hazırlanmış birim etkileşimlerini ya da diğer bir hizmetle etkileşimlerini de içermektedir.Proseslerimizin performans kriterleri oluşturulmuş ve birimlerden belirli periyotlar halinde iletilerek Kalite Komitesine gönderilen Faaliyet Rapor Formlarıyla bu sürelerin gerçekleşme durumları ölçülerek çeşitli ölçümleme yöntemleriyle analizleri yapılmaktadır. Hizmetle ilgili uygunsuzluklar Hizmette Uygunsuzluk Formuyla takip edilerek belirli periyotlar halinde Kalite Komitesine gönderilmektedir. Bunların dışında Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla personel eğitimlerine ağırlık verilerek Yıllık Eğitim Planı dahilinde ve ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler yapılmaktadır.Ayrıca Genel Müdürlüğümüzde yeni işe başlayan personelimizin adaptasyonunun sağlanması amacıyla kısa süreli oryantasyon eğitimleri de düzenlenmektedir. Sistemin 02/03/2004 tarihinde işlemeye başlamasından sonra Mayıs 2004 yılında Türk Standartları Enstitüsü Tetkikçileri tarafından Genel Müdürlüğümüzde yapılan belgelendirme tetkiki sonucunda 1 Haziran 2004 tarihinde belge kullanımına hak kazanılmış olup Kalite Yönetim Belgesi sisteminin devreye girmesinden bu yana Genel Müdürlüğümüzde 3 iç tetkik,4 Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı yapılmıştır. 01-02/06/2005 tarihlerinde TS-EN-ISO 9001:2000 Gözetim Tetkiki Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılmıştır. Müşteri şikayetleri ile ilgili olarak dilek ve şikayet kutularına bırakılan formları tutanak tutularak toplanmakta talepler kalite komitesinde değerlendirildikten sonra ilgili birimlerden veriler alınmakta ve telefon , e-mail ya da mektup yoluyla talep sahibine ulaşılarak konuyla ilgili bilgi verilmektedir.

Prosesler
Adres Prosesi
Halkla İlişkiler Prosesi (İzleme Ölçme ve Değerlendirme Talimatı)
İletişim (Çağrı merkezi) Prosesi İÖDT
Jeneratör Talimatı
Jeneratör Aylık Bakım Formu
Kalorifer Kazanı ve Kombi Talimatı
Kalorifer Kazanı ve Kombi Haftalık Bakım Formu
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Talimatı
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Aylık Bakım Formu
Klima Sistemleri Bakım Talimatı
Klima Sistemlerine Ait Aylık Bakım Formu
Kompanzasyon Panosu, Elektrik Ana Dağıtım Panosu ve Trafo Bakım Talimatı
Kompanzasyon Panosu, Elektrik Ana Dağıtım Panosu ve Trafoların Aylık Bakım Formu
Matbaa-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Makine Atölye Talimatı
Matbaa-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Makine Arıza Bildirim Formu
Mühendislerin Çalışma Talimatı
Proje Değerlendirme ve Program Yazılımı İÖDT