NLB Health Check OK
​Kayıt düzeltme, aile kütüğüne tescil edilmiş olan nüfus kaydının veya bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesidir.

​Kayıt düzeltme ve değişikliklere ilişkin mahkeme kararları, kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, mahkeme yazı işleri müdürü tarafından o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddi hata söz konusu değilse; aile kütüğünün her hangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 39'uncu maddesi uyarınca mutlaka kesinleşmiş mahkeme kararı ile yapılır. 
Yetkili mahkeme ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir. 
Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir. Din değişikliği veya silinmesi talepleri herhangi bir sayısal sınırlamaya tâbi değildir. 
Ceza mahkemelerinde görülmekte olan bir dava nedeniyle yaş düzeltilmesi gerektiği takdirde, ceza davasının görüldüğü mahkeme yetkilidir. 
Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.​
​Genel Müdürlük ve nüfus müdürlükleri, mahkemece verilen kararlar hakkında her türlü kanun yoluna başvurmaya yetkilidir. 
Temyiz edilecek mahkeme kararları Cumhuriyet savcılığına bildirilir. ​
Kayıt düzeltme kararlarının aile kütüklerine tesciline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
  1. Soyadını düzelttiren veya değiştiren erkek ise; mahkeme kararında bir açıklama aranmaksızın, kendisi ile birlikte karısının ve karar tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir veya değiştirilir. Soyadını düzelttiren veya değiştiren kadın ise; kendisinin ve karar tarihinde ergin olmayan evlilik dışı doğmuş çocukları varsa, onların da soyadları aynı şekilde düzeltilir veya değiştirilir.
  2. Adını düzelttiren ya da değiştiren kişinin çocukları var ise; mahkeme kararında bu işleme ilişkin her hangi bir hüküm aranmaksızın düzeltilir veya değiştirilir.
    Baba veya ana adının düzeltilmesinden veya değiştirilmesinden önce yer değiştirme, evlenme, evlat edinme, ....vb. nedenlerle bu haneden gitmiş olan ergin çocukların nüfus kayıtlarında da gerekli düzeltme işlemi, kararı tescil eden nüfus müdürlüğü tarafından ilgililerin gittikleri yerlerdeki kayıtlarına da yapılır.
  3. Doğum tarihini, ad ve soyadını değiştiren askerlik çağında ise; yapılan işlemler ilçe nüfus müdürlüğünce askerlik şubesine bildirilir.
  4. Doğum tarihinin mahkeme kararı ile düzeltilmesinde;
      Ay ve günün baki ya da saklı kalması şeklinde veya ay ve günden bahsedilmeden yalnızca yılın düzeltilmesi şeklinde karar verilmesi halinde, doğum tarihlerinin eski ay ve günün düzeltişmiş yılı ile birlikte tescili,​
  1. Cinsiyet değişikliği davalarında Medeni Kanununun 40'ıncı maddesindeki şartlar aranır. 
​Mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından gönderilen iki örnek kayıt düzeltme kararı aile kütüğüne işlenir.