NLB Health Check OK
​Nüfus kayıt örneği kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkarılarak aslına uygunluğu onaylanmış ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir. 

Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz ​
Nüfus kayıt örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmi bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Nüfus kayıt örneklerinde, bunları istemeye yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmez.

Kişiler; kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilirler. E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış diğer belgelerle aynı hukuki değere sahiptir. 

Düzenlendikleri tarihten itibaren geçerlilik süresi içinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder. Nüfus kayıt örneğinin kullanılacağı alanlara göre Bakanlık bu süreyi otuz güne kadar kısaltmaya yetkilidir. 
​Yabancı ülkelerdeki yerel makamlara verilmek üzere istenen nüfus kaydı, doğum, ölüm ve evlenme belgeleri örnekleri için bu amaçla basımı yaptırılmış veya elektronik ortamda hazırlanan çok dilde düzenlenmiş formlar kullanılır. 

Uluslararası sözleşmelere taraf olmayan devlet makamlarınca bir belge talep edilmesi halinde, nüfus kayıtlarına dayanılarak çıkartılacak kayıt örneğine apostille (tasdik şerhi) işlemi ilgili kişilerce yaptırılır. 

​Yabancı ülke makamları veya temsilcilikleri, hangi amaçla kullanılacağını da belirtilmek suretiyle ancak Dışişleri Bakanlığı kanalı ile diplomatik yolla bilgi ve belge isteyebilirler. 
Uluslararası niteliği bulunmayan ve nüfus kayıtlarındaki bilgilerin tümünü veya bir kısmını ya da aile kütüklerine tescil edilen kayıtların dayanağını teşkil eden belgelerin örneklerinin, yabancı makamlara verilmek üzere ilgili kişi tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, usulüne göre tasdik edildikten sonra o yerin mülki idare amirince imzalanacak yazı ekinde bizzat ilgilisine verilir.​
​Nüfus kayıt örneğini; 
1. Bakanlık, 
2. Dış temsilcilikler, 
3. Asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı, 
4. Adli makamlar, 
5. Adli işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları, 
6. Evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar, 
7. Ölüm işlemleri için resmi sağlık kuruluşları, 
8. Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile ana, baba, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, 
nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler. 
Maddeler halinde sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişilerin, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle Bakanlık veya mülki idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler. 
8 inci maddede sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar medeni hal bilgisi dışında bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar. ​
​Üçüncü şahısların bilgi istemesi
Üçüncü şahıslar bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar. Ancak, nedenini bildirmek koşuluyla “kişinin medeni durumu hakkında” bilgi isteyebilirler.

Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tamamlanmamış bir işleme ilişkin bilgi veya belge için olumsuz cevap verebilirler. 

Kütüklerin incelenmesi
Aile ve özel kütükler ile mikrofilmlerden oluşan kütükler, denetime yetkili olanlar dışında hiç kimse tarafından görülüp incelenemez ve bu kütükler daire dışına çıkarılamaz.

İncelenmek üzere kütüğün hiçbir unsuru, nüfus idaresinden bir başka yere götürülemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır. Kütükler bir tutanakla mahkemece görevlendirilen kişiye teslim edilir veya gönderilir. Mahkemece gerekli inceleme yapıldıktan sonra aile ya da özel kütüklerin en kısa sürede iade edilmesi sağlanır.