NLB Health Check OK
​İdari para cezaları ile ilgili olarak 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Gerçek dışı beyan 
Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 

İdari para cezaları

 1. Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini bu Kanunda belirtilen süreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 25 YTL idari para cezası verilir.
 2. Nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğünü bu Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince, yurtdışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerde görevli memurlarca 50 YTL idari para cezası verilir.
 3. Mülki idare amirince bu Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilir. 
  Yurt dışında verilen idari para cezaları, işlem sırasında mahalli para karşılığı verildiği ülkede konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilir.
Bu Kanuna göre;
 1. Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde,
 2. Yetkili kurumların kimsesiz çocuklarla ilgili nüfus cüzdanı talepleri ve doğum bildirimlerinde,
 3. Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen büyükana, büyükbaba veya kardeşlere ya da çocukları yanlarında bulunduranlar ile muhtarlara,
 4. Bu Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen Cumhuriyet savcılıklarına, 
  bu maddede belirtilen idari para cezaları uygulanmaz.
İşlemlerde kullanılan formların muhafazası 
Para cezası kararına ilişkin işlemleri kapsayan formlar her takvim yılı içinde tarih ve sıra sayılarına göre muhafaza edilir. 

İdari Para Cezasının Belli Bir Süreye Kadar Uygulanmayacağına ilişkin Açıklama Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi ile “ Bu Kanunun Geçici 2 nci maddesinin uygulama süresi içinde nüfus olaylarını nüfus mevzuatında öngörülen süreyi geçirdikten sonra bildirenler ile nüfus aile cüzdanını kaybedenlere bu Kanunun 68 nci maddesi hükmü uygulanmaz.” hükmü getirildiğinden Kanunun yayımı tarihinden itibaren uygulama süresi başlamış olup, nüfus olaylarını süresi içinde bildirmeyenler ile nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere 01.05.2006 tarihi itibarıyla idari para cezası uygulaması yapılmayacaktır.


​Para cezasını gerektiren haller aşağıda açıklanmıştır: 

Nüfus ve kişisel durum olaylarından:
 1. Kayıt düzeltme, boşanma ve soybağına ilişkin vb. kararları on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan mahkeme yazı işleri müdürleri,
 2. Ölüm olayını, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan köy muhtarları ile gömme izin belgesi veren sağlık kuruluşu görevlileri,
 3. Evlenme olayını, akit tarihini izleyen on günlük süre içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan evlendirme memurları,
Bu görevlerini Kanunda öngörülen süreler içerisinde yerine getirmedikleri takdirde para cezası ile tecziye edilirler. 

Nüfus ve kişisel durum olaylarından:
 1. Doğum olayını yurt içinde otuz gün, yurt dışında altmış gün içinde bildirmekle yükümlü kılınan baba, ana veya vasiye, geç bildirilen her çocuk için ayrı ceza uygulaması yapılır.
 2. Ölümü öğrendiği tarihten itibaren on gün içinde ölüm olayını bildirmeyen yükümlülere, (görevi devralmasından önce meydana gelmiş olan ölüm olaylarını bildiren muhtar hakkında para cezası uygulanmaz).
 3. 28/2/1992 tarihinden itibaren defter şeklindeki nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin taleplerde,
 4. Nüfus ya da uluslararası aile cüzdanını kaybedenlere,
para cezası verilir.

1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girdiği 18/5/1974 tarihinden önceki nüfus olayları için savunma alınmakla birlikte para cezası uygulaması yapılmaz.
S
​Para cezası:  
 1. Yurt içinde; o yer nüfus memurunun teklifi ve nüfus müdürünün kararıyla,
 2. Yurt dışında;
 3. Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluklarınca,
 4. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya elçiliğin bünyesi içerisindeki konsolosluk şubesini tedvir etmekle görevli memurlarca, verilir. 
​Para cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanununda tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranına göre her yıl belirlenir.

​Hakkında para cezası uygulanmasını gerektiren bir durum karşısında, ilgilinin savunmasının alınması esastır.

İlgili kişi bildirim yükümlülüğünde olan kamu görevlisi ise, adına hitaben yazılan kabahatli görüldüğü olayı kapsayan ve tebliğ tarihinden itibaren en az yedi gün süre tanındığını belirten bir yazı ile savunması istenir.

Aksi takdirde kişinin savunması işlem sırasında alınır.

 1. ​Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde,
 2. Yetkili kurumların kimsesiz çocuklarla ilgili nüfus cüzdanı talepleri ve doğum bildirimlerinde,
 3. Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen büyükana, büyükbaba veya kardeşlere ya da çocukları yanlarında bulunduranlar ile muhtarlara,
 4. Bu Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen Cumhuriyet savcılıklarına, bu maddede belirtilen idari para cezaları uygulanmaz.
​İdari yaptırım kararı 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun hükümlerine göre ilgili kişileri tebliğ edilir.

İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakda bu husus açıkça belirtilir. 
​Para cezalarına karşı ilgililer tarafından yapılacak itiraz idarece yürütülen işlemleri durdurmaz. Buna rağmen itirazın:

 1. Yurt içinde yetkili idare mahkemesine,
 2. Yurt dışında cezayı takdir ve tahsil eden dış temsilciliğimiz kanalıyla ilgilinin nüfusta kayıtlı olduğu yer idare mahkemesine, tebliğ tarihini izleyen yedi gün içinde yapılması şarttır.
İtiraz evrakının mahkeme kayıtlarına intikal tarihini takip eden bir ay içinde sonuçlandırılması zorunludur. İdare mahkemesince verilen kararlar kesindir.


​Yurt dışında tahsilat işlem sırasında ve mahalli para karşılığında yapılır.Kesinleşen karar tahsil için mahallin en büyük mal memuruna verilir. İdari para cezası 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.