NLB Health Check OK
​İdari para cezaları ile ilgili olarak 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. 
Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 
1-Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini bu Kanunda belirtilen süreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 61,00 TL idari para cezası verilir. 

2-Mülki idare amirince bu Kanunun 50'nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 1469,00 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 71,00 TL idari para cezası verilir. Yurt dışında verilen idari para cezaları, işlem sırasında mahalli para karşılığı verildiği ülkede konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilir. 
Para cezası kararına ilişkin işlemleri kapsayan formlar her takvim yılı içinde tarih ve sıra sayılarına göre muhafaza edilir. 
1-Kayıt düzeltme, boşanma ve soybağına ilişkin vb. kararları on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan mahkeme yazı işleri müdürleri, 

2-Ölüm olayını, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan köy muhtarları ile gömme izin belgesi veren sağlık kuruluşu görevlileri, 

3-Evlenme olayını, akit tarihini izleyen on günlük süre içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan evlendirme memurları, 

Bu görevlerini Kanunda öngörülen süreler içerisinde yerine getirmedikleri takdirde para cezası ile tecziye edilirler
Para cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanununda tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre her yıl belirlenir. 
İdari yaptırım kararı 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişilere tebliğ edilir.
İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir.
Para cezalarına karşı ilgililer tarafından yapılacak itiraz idarece yürütülen işlemleri durdurmaz. Buna rağmen itirazın: 

1-Yurt içinde yetkili idare mahkemesine, 

2-Yurt dışında cezayı takdir ve tahsil eden dış temsilciliğimiz kanalıyla ilgilinin nüfusta kayıtlı olduğu yer idare mahkemesine, tebliğ tarihini izleyen yedi gün içinde yapılması şarttır. 

İtiraz evrakının mahkeme kayıtlarına intikal tarihini takip eden bir ay içinde sonuçlandırılması zorunludur. İdare mahkemesince verilen kararlar kesindir. 

Tahsilat Yurt dışında tahsilat işlem sırasında ve mahalli para karşılığında yapılır. Kesinleşen karar tahsil için mahallin en büyük mal memuruna verilir. İdari para cezası 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.