NLB Health Check OK


PERSONEL VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BULUNAN ŞUBELER

Personel İşleri Şube Müdürlüğü                      :Şube Müdürü V.    : Nurşen GENÇ(Şef)
Bütçe ve Mali İşler Şube Müdürlüğü               : Şube Müdürü V.    : Elif ÇAKMAK(Şef)
Ayniyat Şube Müdürlüğü                                  : Şube Müdürü V.   : Hüseyin KEÇELİ(Uzman)
Satın Alma Şube Müdürlüğü                            : Şube Müdürü  V.  : Kıymet DÖNMEZ(Şef)

Şube Müdürlüklerinin Görev Tanımları:

 Personel İşleri Şube Müdürlüğünün görevleri: 

a)  Genel Müdürlüğün personel politikası ve planlaması ile ilgili çalışmalar yapmak ve bunlara ilişkin hususlarda teklifte bulunmak,
b)  Merkez ve taşra personelinin atama, nakil, terfi, izin,  emeklilik, istifa ve diğer özlük işlemlerini takip etmek,
c)  Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ç)  Genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürlerinin görev yerlerinin belirlemesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Sözleşmeli pozisyonda çalışan personel ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
e)  Kadrolu, sözleşmeli ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemi ile istihdam edilenlerin adli sicil kayıtlarının çıkarılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
f)  Merkez ve taşra kadrolarının tenkis, tahsis ve değişikliğine ilişkin cetvelleri hazırlamak,
g)  Olağanüstü hal ile ilgili verilen görevleri yürütmek,
ğ)  İstihbarat Bilgi ve Veri Analizi ve Koordinasyon Merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
h)  Genel Müdürlük merkez teşkilatında çalışan personelin görev yerlerinin belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
ı)   Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında görevli personel hakkında açılan soruşturmalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
i)   Teftiş ve denetim sonucunda; Mülkiye müfettişleri ve il valilerinin il nüfus ve vatandaşlık müdürleri ile ilçe nüfus müdürleri hakkındaki görüşlerini ilgili birime bildirmek,
j)   Fazla çalışma saatlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
k)  İlgili dairenin görüşü alınarak seçim, sınav vb. nedenlerle resmi tatillerde açık bulundurulacak ilçe nüfus müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
l)   Genel Müdürlük merkezinde staj yapacak öğrencilerin tespiti ve görevlendirilmelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
m) İl dışına araç görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 Bütçe ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Bütçe teklifini hazırlamak, kanunlaşması aşamasında ilgili kurumlarda takibini yapmak,
b)  Daire başkanlıklarının hazırladıkları yatırım proje tekliflerini Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek,
c)  Yıllık yatırım programında Genel Müdürlüğün sorumlu olduğu projelerin çeyrek dönem (1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralık) uygulama sonuçları ile bir önceki yıla ait kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek,
ç)  Merkez ve taşra birimlerinin yıllık ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek, dağıtım planını hazırlamak, icmal düzenlemek ve valiliklere bilgi vermek,
d) Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğe tahsis edilen ödeneklerin 12 aylık ayrıntılı harcama programını düzenlemek,
e)  Bloke tutulan ödeneklerin serbest bırakılma işlemlerini yürütmek, ek ödenek ve ödenekler arası aktarma işlemlerini yapmak,
f)  Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğe tahsis edilen ödeneklerin aylık nakit taleplerini sgb-net aracığıyla Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek,
g)  Genel Müdürlüğe tahsis edilen kullanılabilecek ödeneklerin, aylar itibariyle harcanmasını sağlamak, muhasebe kayıtlarını tutmak, bakiye durumu ve kontrolünü yapmak, 
ğ)  Genel Müdürlüğe ait yılın ilk altı aylık faaliyetler, bütçe gerçekleşmeleri ve ikinci altı aya ilişkin beklentilerle yürütülecek faaliyetleri, görüş ve önerileri Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek,
h)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
ı)   Yeni hizmet binası kiralama işlemlerini yürütmek, devam eden kiralamalar ile ilgili kira bedellerinin artışını yaparak ödeneklerini ilgili valiliklere göndermek,
i)   Satın alma işlerini yürüten birimlerin ödenek taleplerini cevaplandırmak, adı geçen birimlerce tamamlanan hizmet veya mal alımına ait dosyaların kontrolünü yapmak, harcama yönetim sisteminden ödeme emri belgelerini düzenlemek, gerçekleştirme görevlisi ile Harcama Yetkilisine imzalattırıp ödenmek üzere Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teslimini sağlamak,
j)   Tereddüte düşülen tahakkuk işlerine ait konularda Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile Maliye Bakanlığına görüş sormak,
k) Hizmet alımı suretiyle personel çalıştırılmasına ait işlerde görev yapan personelin kıdem tazminatını hesaplamak ve ödenmesini sağlamak,
l)   İlan gideri, posta ücret ödeme makinesi ve su alımları için kredi açmak ve mahsup işlemlerini yürütmek,  telefon, on-line hat giderlerine ait faturaları ilgili birim amirlerine onaylatmak, daire başkanlıklarından gelen periyodik ödemelerin dosyalarını hazırlamak, kontrolünü yapmak ve harcama yönetim sistemi üzerinden ödeme emri belgesini düzenlemek, gerçekleştirme görevlisi ile Harcama Yetkilisine imzalattırıp ödenmek üzere Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teslimini sağlamak,
m) Personel İşleri Şube Müdürlüğünce hazırlanmış olan yurt içi, yurt dışı ve sürekli görevlere ait onaylara göre; yurt içi geçici görev yolluğu, yurt dışı geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğunu (Emekli olanlar dahil) düzenleyip ilgili personele imza ettirmek; Harcırah Kanununa göre görevlendirme onayları ile ekli belgelerin  (dilekçe, konaklama,  yolcu biletleri, taksi…vb. ) incelenerek harcama yönetim sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenlemek, gerçekleştirme görevlisi ve Harcama Yetkilisine imzalattırıp ödenmek üzere Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teslimini sağlamak,
n)  Personelin maaş ve fazla çalışma ücretlerine ilişkin bordroları hazırlamak, ödeme emri düzenlemek ve banka hesabına aktarımını sağlamak,
o)  Personelin sosyal güvenlik primlerini elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek,
ö)  Personelin terfi farkı, doğum ve ölüm yardımı bordrolarını hazırlamak,
p)  Personelin kişi borcu cetvellerini hazırlamak,
r)  Personelin icra müdürlükleri ve sendika üyeliği ile ilgili yazışmalarını yapmak,
s)  Görev alanına giren konularda Sayıştay Başkanlığının sorgularına cevap vermek,
ş)  İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinden gelen resmi mühür ve soğuk damga ödeneği talebi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
t)  Kırtasiye ihtiyaç listesini ve menkul mal, gayri maddi hak alımı bunlara ait bakım onarım giderlerine ait bütçe teklifini hazırlamak,
u)  Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili olarak personelin otomatik katılımına yönelik işlemlerini yapmak ve takip etmek,
ü)  Genel Müdürlük adına banka promosyon anlaşması işlemlerini yürütmek ve promosyonun personelin hesaplarına aktarımını sağlamak,
v)  İl ve ilçe nüfus müdürlüklerine alınacak demirbaş malzeme ve bunların onarımı ile hizmet alanlarında yaptırılacak onarım ve tadilat için gönderilecek ödeneklere ilişkin Genel Müdürlük onayı almak,
y)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında Genel Müdürlük birimleri arasında koordine sağlamak ve sekreterya görevini yürütmek,
z)  Staj yapacak öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, staj yapması uygun görülen öğrenciler için; il ve ilçe nüfus müdürlüklerine ödenek göndermek, merkez teşkilatında staj yapacak öğrencilerin ödeme işlemlerini yapmak, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden gelen staj taleplerine cevap vermek. 

Ayniyat Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Mali yıl öncesinde Genel Müdürlük ambarları ile ambarlardan sorumlu taşınır kayıt yetkilileri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
b)  Genel Müdürlük mali yıl harcama birimi yönetim hesabı cetvellerini hazırlamak,
c)  Sayıştay Başkanlığından gelen taşınır ve taşınmazlarla ilgili sorgulara cevap vermek,
ç)  Satın alınan taşınırların ambara giriş işlemlerini yapmak,
d) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ambarda ilgililere teslim etmek,
e)  Kullanım, tüketim ve devir suretiyle çıkışı yapılan taşınırlar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
f)  Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında kullanılan taşınırların çıkış kayıtlarını tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek,
g)  Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlük hizmet binalarına ait tapu tescil işlemleri ile icmal cetvellerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
ğ)  Taşınırların tasfiyesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
h)  Genel Müdürlük envanterinde kayıtlı ihtiyaç fazlası taşınırın bedelsiz devri ile ilgili işlemleri yapmak,
ı)   Merkez ve taşra teşkilatının kayıttan düşme teklif ve onay tutanaklarını takip ederek donanım sayılarını güncellemek ve raporlama yapmak,
i)   Demirbaş ve dayanıklı taşınırların kaybolmasına, kırılmasına veya bozulmasına neden olan personel hakkında gerekli iş ve işlemleri yapmak,
j)   Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden mal ve malzeme alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
k)  Merkez birimlerinin resmi mühür ve beratlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
l)   Kargo hizmet alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
m) Merkez ve taşra teşkilatı hizmet araçlarının envanter kayıtlarından çıkarılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
n)  Merkez ve taşra teşkilatına ait hizmet araçlarının yatırım bütçesini hazırlamak,
o)  Merkez ve taşra teşkilatı hizmet araçlarının Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden satın alınması halinde, satın alma ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
ö)  Merkez ve taşra teşkilatı hizmet araçlarının tescil, terkin ve tahsis onayı vb. iş ve işlemleri yapmak,
p)  Merkez ve taşra teşkilatının demirbaş ve sarf malzeme ihtiyaçların planlanması ve satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
r)  Genel Müdürlükçe yürütülen projeler kapsamında alınan ve diğer idarelerin kullanımına tahsis edilen taşınırlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
s)  Bağış, hibe ve devir alınan taşınırlar ile ilgili işlemleri yapmak,
ş)  Taşra teşkilatının ihtiyaçlarının planlanması,  sevk ve taşınır ile ilgili işlemleri yapmak,
t)  Ambarda bulunan taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak, ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları Harcama Yetkilisine bildirmek. 

Satın Alma Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  İlgili birimin talebiyle başlayıp yükleniciyle sözleşme imzalanıncaya kadar süren ihale sürecinde mevzuat gereği gereken işlemleri yapmak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Genel Müdürlük birimlerinden gelen her türlü alım, onarım ve yapıma yönelik teklif ve taleplerin yaklaşık maliyetini oluşturmak üzere piyasa araştırması yapmak, tutanağa bağlamak ve yaklaşık maliyete göre ihale yöntemini belirlemek,
b)  Yaklaşık maliyeti belirlenen işlerin ödeneğinin bulunup bulunmadığını Bütçe ve Mali işler Şube Müdürlüğünden sormak,
c)  Yaklaşık maliyeti belirlenen ve ödeneği bulunan işler için mevzuat hükümlerine göre ön mali kontrole tabi alım dosyalarını Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek, ihale onayı belgesini hazırlamak ve alım onayı almak,
ç)  İhaleler için mevzuat gereği hazırlanacak idari şartname, sözleşme, standart form ve diğer dokümanları hazırlayarak ihale işlem dosyalarını oluşturmak ve muhafaza etmek, gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale evraklarının birer örneğini, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine vermek,
d) Mevzuat gereği gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin zamanından önce açıklanmaması ve duyulmaması için gereken özeni göstermek,
e)  Yıl içerisinde yapılacak ihalelerin özelliklerine göre ihale komisyonu oluşturulmasına yönelik makam onayı almak,
f)  Kamu İhale Kurumu bülteninde yayımlanacak ihale ilan metnini hazırlamak, Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel basında yayımlanacak ihale ilanları için ise ilan metni hazırlayıp göndermek,
g)  Mal, hizmet veya yapımı tamamlanan tek alımlık işler için ilgili birimlerden gelen tutanak ve evraklara göre gerekli işlemleri yaparak ödeme yapacak birime göndermek,
ğ)  Yıl içerisinde mal, hizmet ve yapım işlerinin belirli bir plan dahilinde yapılmasına yönelik ilgili birimleri bilgilendirerek taleplerin zamanında yapılmasını sağlamak ve sonuçlandırmak,
h)  Kamu ihale mevzuatını günlük takip etmek; değişiklere göre güncel bilgileri muhafaza etmek ve ilgilileri bilgilendirmek,
ı)   Süreklilik arz eden mal, hizmet ve yapım işlerinin ihale işlemleri tamamlandıktan sonra, ihale işlem dosyasını periyodik ödemelerinin yapılması için ilgili birime göndermek,
i)   Görev alanına giren konularda Sayıştay Başkanlığının sorgularına cevap vermek,
j)   Sözleşmeye bağlanan işlerde kontrol teşkilatı ile muayene ve kabul komisyonu kurulmasına ilişkin onay almak,
k)  İş bitirme ve iş deneyim belgesi düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
l)   4734 ve 4735 sayılı Kanunlar gereği ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.