NLB Health Check OK
NÜFUS HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BULUNAN ŞUBELER

Nüfus Şube Müdürlüğü                                            : Şube Müdürü       : Ekrem KARANFİL
Kayıt İnceleme ve Düzeltme Şube Müdürlüğü       : Şube Müdürü       : Özlem YILMAZ
Veri Değerlendirme Şube Müdürlüğü                     : Şube Müdürü V.   : Şule BAYAZIT

Şube Müdürlüklerinin Görev Tanımları:

Nüfus Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Nüfus mevzuatının uygulanmasına yön vermek, nüfus olayları ile ilgili talepleri inceleyip değerlendirmek, nüfus olaylarıyla ilgili olarak sorunların çözümüne ilişkin Bakanlık görüşünü hazırlamak,  
 b)  Görev alanına giren kanun ve diğer düzenlemelerde yapılması gerekli görülen değişikliklere ilişkin görüş ve önerileri hazırlamak,
c)  Evlendirme memurluğu yetki ve görevi verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ç)  Evlendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca kullanılacak form ve belgelere ilişkin işlemleri yürütmek,
d) Nüfus olaylarına ilişkin idari para cezaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
e)  Aile kütüklerinin yenilenmesine ilişkin talepleri değerlendirmek,
f)  İl nüfus ve vatandaşlık müdürleri tarafından yapılan denetimlerde kullanılan Denetim Rehberini ve evlendirme memurluklarının denetiminde kullanılan Evlendirme Memurluğu Denetim Rehberini güncellemek ve uygulamaya koymak,
g)  Genel Müdürlüğe intikal eden teftiş ve denetim sonucunda düzenlenen raporları inceleyerek gereğinin yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,  
ğ)  Kaçırılan çocuklarla ilgili olarak 5717 sayılı Kanun gereğince nüfus kayıtlarının kapatılmasına yönelik işlemleri yürütmek,
h)  Velayet ve vesayete ilişkin işlemleri yürütmek,
ı)   Başkanlığa elektronik ve kâğıt ortamında gelen evrakları teslim almak, dosya açmak, ilgili şubelere teslim etmek, işlemi biten dosyaları muhafaza etmek, arşivlik malzemeleri Birim Arşivine teslim etmek, mükerrer dosya açılmasını önleyici tedbirleri almak.  

Kayıt İnceleme ve Düzeltme Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin mevzuatın uygulanmasına yön vermek, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili talepleri inceleyip değerlendirmek, karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin Bakanlık görüşünü hazırlamak,
b)  Usulüne göre tesis edilmemiş kayıtların silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
c)  Maddi hataların düzeltilmesini sağlamak,
ç)  MERNİS veri tabanındaki bilgilerin belli aralıklarla taranarak tespit edilen kayıtlara ilişkin düzeltme işlemlerini yürütmek,
d) Nüfus kayıtlarındaki eksik bilgileri dayanağı olan belgeye göre tamamlamak,
e)  Görev alanına giren konulara ilişkin tescil işlemlerini yapmak ve arşiv işlemlerini gerçekleştirmek,
f)  Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre aile kütüklerine alınmayan eski kütüklerdeki kayıtların, aile kütüklerine alınması ile ilgili talepleri değerlendirmek,
g) Nüfus yazımlarında kayıt dışı kalanlar ile ilgili işlemleri yürütmek. 

Veri Değerlendirme, İnceleme ve Tescil Şube Müdürlüğünün görevleri:

 a)  Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 b)  Nüfus olaylarına ilişkin dayanak belgesi düzenleyen kurumların veya dış temsilciliklerin teknik nedenlerle tescil edemedikleri form ve belgeleri MERNİS veri tabanına tescil etmek,
c)  Görev alanına giren konulara ilişkin tescil işlemlerini yapmak ve arşiv işlemlerini gerçekleştirmek,
ç)  Nüfus olay formlarını arşivlemek, bir örneğini Arşiv Daire Başkanlığına gönderme
d) MERNİS veri tabanındaki bilgilerin belli aralıklarla taranarak kayıtlar arasında farklılık varsa belirlemek,
e)  Nüfus kayıt örneği taleplerine ilişkin gerekli işlemleri yapmak,
 f)  Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ gözükenlere ilişkin işlemleri yürütmek.