NLB Health Check OK
mehmetlevent.jpg

 
2002 Yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Müteakiben "İktisadi Büyüme Bağlamında Teknolojik Gelişme" teziyle Marmara Üniversitesi, Uluslararası İktisat bölümünde yüksek Lisansını tamamladı.

2004-2007 yılları arasında Uzman Yrd. olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Personel, Bütçe ve Mali işlerle ilgili birimlerinde çalıştı.

2007 yılında Çorum Kaymakam adayı olarak Mülki İdari Amirliği mesleğine geçti. Hacıbektaş ve Sarıoğlan İlçelerinde Kaymakam vekili olarak görev yaptı.

Almanya idare sistemi üzerine Alman Federal Devleti, Baden Württemberg Eyaleti, Schwäbisch Hall Kaymakamlığı ve Belediyesi’ne ait birimlerde, ayrıca diğer Avrupa Birliği ülkelerinde inceleme ve araştırmalarda bulundu.

Kaymakamlık tezini “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Avrupa Birliği Mali Fonları” konusunda hazırladı. Üstün başarılı olarak tamamladığı Kaymakamlık Kursu sonrasında, Sivaslı ve Uzundere Kaymakamı olarak çalıştı.

Daha sonra Erzurum Vali Yardımcısı olarak atandı. Bu görevi boyunca Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve 2. Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu kurucu üyesi olarak çalıştı. Bu süre içerisinde gerçekleştirme ve harcama yetkilisi olarak Erzurum’un 20 İlçesindeki içişleri, eğitim, güvenlik, sağlık, spor ve kültür alanındaki 217 yapım işinin ihale hazırlığı, proje, ihale, hakkediş, kabul iş ve işlemleri ile 550.000 m2 inşaat alanın teknik kontrol süreçlerinde görev aldı.


NVİ Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı içinde;

Pasaport ve Sürücü Belgeleri, T.C. Kimlik Kartı, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS), Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Dijital Arşiv Projesi (DAP) ile bağlı diğer elektronik devlet projelerinin idamesi süreçlerinde görevlidir.

Bu kapsamda

  • NVİ Veri Merkezinin işletilmesi;
  • Kimlik, pasaport ve sürücü belgelerinin kişiselleştirilmesi ile endüstriyel üretim merkezlerinin tedarik, sevkiyat, teknoloji takip ve geliştirilmesi işleri;
  • Merkez ve taşra teşkilatının yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik teknik şartname, ihale ve kabul süreçleri;
  • Dijital fotoğraf ve parmak izine ilişkin biyometrik veri yönetimi sistemi;
  • Randevu ve sıramatik uygulamaları;
  • ALO 199 NVİ Çağrı Merkezinin faaliyetleri;
  • E-devlet uygulamaları,
  • Büyük veri, veri madenciliği, İş zekâsı, karar destek sistemleri, konularına ilgi duymakta ve bu alanlarda keyifle çalışmaktadır.

Kimlik Kartları ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevlerini yürütmekte, İngilizce ve Almanca bilmekte olup; evli ve bir çocuk babasıdır.


KİMLİK KARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BULUNAN ŞUBELER

Kişiselleştirme Şube Müdürlüğü                            :Şube Müdürü V.    : İlknur IŞIK (Şef)
Teknoloji Takip ve Geliştirme Şube Müdürlüğü     : Şube Müdürü V.   : Ömer Faruk TAŞOVA(Mühendis)
Kimlik Kartı Şube Müdürlüğü                                 : Şube Müdürü V.   : Özge ÖRENCİK (Şef)
Tedarik ve Sevkiyat Şube Müdürlüğü                    : Şube Müdürü       : Tolga ÖZDEMİR

Şube Müdürlüklerinin Görev Tanımı:

Kimlik Kartı Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Kimlik kartı, geçici kimlik belgesi ve uluslararası aile cüzdanında yer alacak bilgilerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
b)  Kimlik kartı, geçici kimlik belgesi ve uluslararası aile cüzdanı ile ilgili sorun ve talepleri değerlendirmek ve görüş bildirmek,
c)  Kimlik kartı ve uluslararası aile cüzdanının kayıp ve çalınma olayları ile ilgili işlemleri yürütmek,
ç)  Hukuki geçerliliği sona erene kadar nüfus cüzdanları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
d) Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda eğitim çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

 Kişiselleştirme Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Kimlik kartlarının kişiselleştirilmesine yönelik süreçleri belirlemek, bu süreçlerle ilgili planlamaları yapmak ve buna ilişkin her türlü iş ve hizmeti yürütmek,
b)  Kart Yönetim Sisteminde kişiselleştirme ile ilgili olan birim, terminal ve kullanıcıların yönetimini sağlamak,
c)  Kişiselleştirilen kimlik kartlarının kalite kontrol süreçlerini belirlemek ve kalite kontrolünü yürütmek,
ç)  Başvuru sırasında vatandaşlara verilecek PIN (Personal Identification Number) zarflarının ilçe nüfus müdürlüklerindeki stoklara göre basılmasını ve dağıtılmasını koordine ve takip etmek,
d) Kişiselleştirme Merkezinde çalışan kurum ve firma personelinin 7 gün / 24 saat çalışma esasına göre çalışma saatlerini planlamak, takip etmek ve performans değerlendirmelerini yapmak,
e)  Kişiselleştirilen kimlik kartlarının zarflama ve paketleme işlemlerini yürütmek,
f)  İmha edilecek kimlik kartlarını tespit etmek ve tutanakla Tedarik ve Sevkiyat Şube Müdürlüğüne teslim etmek, (Genel Müdürlük Makamının 20.10.2017 tarihli ve 117571 sayılı onayı ile Tedarik ve Sevkiyat Şube Müdürlüğüne devredilmiştir.
g)  Kişiselleştirme süreci ile ilgili tüm istatistikleri ve raporları hazırlamak, bildirmek,
ğ)  Görev alanına giren konular ile ilgili sorun ve talepleri değerlendirmek ve görüş bildirmek. 

Teknoloji Takip ve Geliştirme Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Kimlik kartı ve geçici kimlik belgesinin tasarımını yapmak/yaptırmak ve güvenlik öğelerini belirlemek,
b)  Görev alanına giren hizmetlere ilişkin teknolojik gelişmeleri takip etmek,
c)  Kimlik kartının güvenilir niteliğini sürdürmesini sağlayacak, taklit ve sahteciliğe imkân vermeyen teknolojiyi belirlemek ve gelişmeleri izlemek,
ç)  Kimlik kartında kullanılacak sertifikanın tespit ve teminine yönelik işlemleri yürütmek,
d) Başvuru sırasında alınan biyometrik verilerin, bir başkasına ait biyometrik veriler ile eşleşmesi durumunda, eşleşen başvuru bilgilerini incelemek, inceleme sonucuna göre gerekli süreçleri işletmek ve takip etmek,
e)  Kart Yönetim Sistemi ve Biyometrik Veri Yönetim Sisteminin idamesini, güvenliğini ve geliştirilmesini sağlamak,
f)  Kimlik kartları ile ilgili donanım, yazılım, bakım, güncelleme ve geliştirme işlemlerini yürütmek,
g)  Kimlik kartı ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek,
ğ)  Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
h)  Görev alanına giren konular ile ilgili sorun ve talepleri değerlendirmek ve görüş bildirmek. 

Tedarik ve Sevkiyat Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Kişiselleştirilmemiş kartları temin etmek, kartları sayarak ve görsel kontrolünü yaparak teslim almak, kayıtlarını tutmak, stoklamak ve güvenli şekilde muhafaza etmek,
b)  Kişiselleştirilmemiş kartların muhafaza edildiği yerin IEC/ISO 7816-2 standardına uygun olacak şekilde ısı, nem oranı vb. şartların uygunluğunu sağlayacak her türlü tedbiri almak, 
c)  İhtiyaç duyulan kart ve sarf malzemesinin tedarik planlamasını yapmak, ödenek ihtiyacını belirlemek, yıllık ihtiyaca göre tedarik süreçlerini başlatmak ve yönetmek,
ç)   Kişiselleştirilecek kartları ilgili kişiselleştirme operatörlerine sistem üzerinden sayarak teslim etmek,
d) Kişiselleştirme esnasında kullanılacak olan sarf malzemelerini (Zarf, kart taşıyıcı form, PIN zarfı vb.) ihtiyaca göre kullanıcısına teslim etmek,
e)  Gün içinde kişiselleştirilemeyen veya hatalı kişiselleştirilen kartları teslim almak ve imha sistemine kayıt ederek imha sürecini usulüne uygun olarak yürütmek,
f)  İmha edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilen kimlik kartlarının imha işlemlerini usulüne uygun olarak yürütmek,
g)  Kişiselleştirilen kimlik kartlarının kişiye güvenli olarak teslim edilmesine kadar geçen iş akışlarını PTT ve nüfus müdürlükleri ile birlikte koordine etmek,
h) İmha edilecek kimlik kartlarını tespit etmek ve tutanağa geçirmek. (Genel Müdürlük Makamının 20.10.2017 tarihli ve 117571 sayılı onayı ile devredilmiştir.