NLB Health Check OK
mehmetlevent.jpg

1978 yılında Çorum’da doğan Mehmet Levent KEPÇELİ,

2002 Yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Müteakiben "İktisadi Büyüme Bağlamında Teknolojik Gelişme" teziyle Marmara Üniversitesi, Uluslararası İktisat bölümünde yüksek Lisansını tamamladı.

2004-2007 yılları arasında Uzman Yrd. olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Personel, Bütçe ve Mali işlerle ilgili birimlerinde çalıştı.

2007 yılında Çorum Kaymakam adayı olarak Mülki İdari Amirliği mesleğine geçti. Hacıbektaş ve Sarıoğlan İlçelerinde Kaymakam vekili olarak görev yaptı.

Almanya idare sistemi üzerine Alman Federal Devleti, Baden Württemberg Eyaleti, Schwäbisch Hall Kaymakamlığı ve Belediyesi’ne ait birimlerde, ayrıca diğer Avrupa Birliği ülkelerinde inceleme ve araştırmalarda bulundu.

Kaymakamlık tezini “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Avrupa Birliği Mali Fonları” konusunda hazırladı. Üstün başarılı olarak tamamladığı Kaymakamlık Kursu sonrasında, Sivaslı ve Uzundere Kaymakamı olarak çalıştı.

Daha sonra Erzurum Vali Yardımcısı olarak atandı. Bu görevi boyunca Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve 2. Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu kurucu üyesi olarak çalıştı. Bu süre içerisinde gerçekleştirme ve harcama yetkilisi olarak Erzurum’un 20 İlçesindeki içişleri, eğitim, güvenlik, sağlık, spor ve kültür alanındaki 217 yapım işinin ihale hazırlığı, proje, ihale, hakkediş, kabul iş ve işlemleri ile 550.000 m2 inşaat alanın teknik kontrol süreçlerinde görev aldı.


NVİ Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı içinde;

Pasaport ve Sürücü Belgeleri, T.C. Kimlik Kartı, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS), Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Dijital Arşiv Projesi (DAP) ile bağlı diğer elektronik devlet projelerinin idamesi süreçlerinde görevlidir.

Bu kapsamda

  • NVİ Veri Merkezinin işletilmesi;
  • Kimlik, pasaport ve sürücü belgelerinin kişiselleştirilmesi ile endüstriyel üretim merkezlerinin tedarik, sevkiyat, teknoloji takip ve geliştirilmesi işleri;
  • Merkez ve taşra teşkilatının yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik teknik şartname, ihale ve kabul süreçleri;
  • Dijital fotoğraf ve parmak izine ilişkin biyometrik veri yönetimi sistemi;
  • Randevu ve sıramatik uygulamaları;
  • ALO 199 NVİ Çağrı Merkezinin faaliyetleri;
  • E-devlet uygulamaları,
  • Büyük veri, veri madenciliği, İş zekâsı, karar destek sistemleri, konularına ilgi duymakta ve bu alanlarda keyifle çalışmaktadır.

Kimlik Kartları ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevlerini yürütmekte, İngilizce ve Almanca bilmekte olup; evli ve bir çocuk babasıdır.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BULUNAN ŞUBELER

Kimlik Paylaşımı Sistemi Şube Müdürlüğü  : Şube Müdürü V.        : Erkan KUMRU (Şef)
İletişim Şube Müdürlüğü                                : Şube Müdürü            : Adnan Mahmut ARTAR
Bilgisayar Merkez Şube Müdürlüğü              : Şube Müdürü  V.       : Emrah YILMAZ (Mühendis)

Şube Müdürlüklerinin Görev Tanımları:

Kimlik Paylaşımı Sistemi Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Kimlik Paylaşımı Sistemi ile ilgili olarak alıcı kurumlarla ilişkileri ve koordinasyonu sağlamak, dokümantasyon hizmetlerini gerçekleştirmek,
b) Alıcı kurumlara idari ve teknik altyapı desteği sağlamak,
c)  Kimlik Paylaşımı Sistemi kullanıcılarına yönelik ikili anlaşma ve yetkilendirme hizmetlerini yürütmek,
ç)  Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde ortaya çıkabilecek idari, teknik ve mevzuat ihtiyaçlarını tespit etmek ve sistemi ihtiyaçlara uygun hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmak,
d) Kimlik Paylaşımı Sistemi kullanıcılarının mevzuat çerçevesinde ücretlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
e)  Kimlik Paylaşımı Sistemi ile ilgili diğer birimlerden gelen talepleri koordineli bir şekilde yürütmek,
f)  Genel Müdürlük Makamının onayı ile görev alanına giren konularla ilgili oluşturulan kurul veya komisyonların sekretarya işlemlerini yürütmek.

 Bilgisayar Merkez Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Sistemlerin 7 gün / 24 saat esasına göre kesintisiz ve verimli çalışmalarını sağlamak için gerekli önlemleri almak,
b)  Sistemler için gerekli yazılımları temin etmek, yüklemek, yönetmek ve diğer birim veya kişilerin bu yazılımları nasıl kullanacaklarına dair talimatlar hazırlamak,
c)  Sistemlere yüklenmiş bilgilerin güvenliğini sağlamak,  
ç) Sistemlerden yararlanan birim ve kullanıcıların söz konusu sistemler üzerindeki yetkilerini sistemlerin güvenlik esasına göre düzenlemek,
d) Veri tabanlarının sorunsuz çalışması için gerekli önlemleri almak,
e)  Bilişim sistemi ile ilgili yürütülen hizmetlerin; aksamaması, sağlıklı çalışması, güvenliğinin sağlanması ve performansının artırılması için gerekli önlemleri almak, ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımları tespit etmek, alımının yapılması için ilgili makamlara öneride bulunmak ve bu konuya ilişkin bütçe teklifini hazırlamak,
f)  Sistemlerin daha sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknik bakım anlaşmalarının yapılması için teklifte bulunmak,
g)   Mevcut bilgisayar donanım ve yazılımlarının, bilgisayar ağlarının bakım ve onarımlarının zamanında yapılması ile bunların çalışır halde tutulmasını sağlamak,
ğ)  Sistemlerde yer alan bilgilerin yedeklenmesini, arşivlenmesini ve güvenli bir şekilde saklanmasını temin etmek,
h)  Uygulama yazılımlarına göre diğer birimlerle koordineli olarak merkezi sistemlerdeki değişiklikleri yapmak,
ı) Kurumun ihtiyacı için gerekli programların analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak, uygulama yazılımlarını gerçekleştirmek, tamamlanan programların gerekli test ve deneme çalışmalarını yürütmek
i) Yazılım programlarındaki standartları hazırlamak ve kullanılmasını sağlamak,
j) Yazılım programları için gerekli dokümantasyon ve uygulama kılavuzlarını hazırlamak, uygulama eğitimi vermek,
k)  Uygulama yazılımlarında yapılacak güncelleme ve değişikliklerin test ortamlarına yüklenerek test edilmesini sağlamak,
l) Genel Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli olarak internet/intranet hizmetlerini yürütmek ve güncelleştirmek,
m) Genel Müdürlük bilişim projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde ilgili daire başkanlıkları ile işbirliği yapmak,
n)  Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve yabancılara mahsus kimlik numarası üretilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
o) e-İçişleri Sistemi ve elektronik imza ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.           

 İletişim Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Çağrı merkezine telefon veya elektronik ortamda (e-mail, web, sosyal medya vb.) gelen talepleri karşılayarak kayıt altına almak,
b)  Çağrı merkezine gelen taleplere en kısa zamanda cevap vermek, çözülemeyen talepleri ilgili birimlere iletmek, çözümle ilgili sonuçtan ilgililere bilgi vererek hızlı, standart ve kaliteli bir hizmet sunmak,
c)  Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında kullanılan yazılım, donanım ve iletişimle ilgili gelen sorunlara müdahale ederek çözmek, çözülemeyen sorunları ilgili birimlere ve firmalara bildirerek çözülmesini sağlamak,
ç)  Genel Müdürlük merkez teşkilatında kullanılan bilgisayarların network altyapısını kurmak, taşra teşkilatında elektrik ve bilgisayar altyapısını kurmak veya kurulmasını sağlamak,
d) Çağrı trafiğini gerçek zamanlı yönetmek ve performans kriterleri oluşturarak, çağrı kapatma oranlarını yükseltmek için gerekli tedbirleri almak,
e)  Çağrı merkezine gelen soru ve sorunlarla ilgili olarak veri tabanı tutmak ve bu veri tabanının ilgili yerlerle paylaşımını sağlamak,
f)  Teknolojideki gelişmeleri takip ederek çağrı merkezinin sürekli iyileştirilmesini temin etmek,
g)  Gelen çağrılarla ilgili istatistiki bilgiler üretmek ve ihtiyaç halinde bunları ilgili yerlerle uygun görülecek kapsamda paylaşmak.