NLB Health Check OK
​ ​ osman_beyazyildiz.jpg

 
Doğum Tarihi: ​1969
Doğum Yeri: Gerger
Mezun olunan okul ya da okullar: 1993 - İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi​ Yüksek Lisans
Görev yapılan yerler: 1994 Gaziantep - Kaymakam Adayı
Özvatan - Kaymakam
Digor - Kaymakam
Pozantı - Kaymakam
Pazarcık - Kaymakam
Karapınar - Kaymakam 
İslahiye - Kaymakam 
Sungurlu - Kaymakam
Şırnak - Vali Yardımcılığı
Giresun - Vali Yardımcılığı
Halen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde  Daire Başkanı olarak görevine devam etmektedir.
Medeni Hali: Evli ve 3 çocuk babası​​​
​​​
ARŞİV DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BULUNAN ŞUBELER

Özel Kütükler Şube Müdürlüğü    : Şube Müdürü V.    : Serdar AYAZ (Uzman)
Aile Kütükleri Şube Müdürlüğü    : Şube Müdürü        : Suzan YETKİN
Dosya Şube Müdürlüğü                : Şube Müdürü        : Yılmaz ATASOY

Şube Müdürlüklerinin Görev Tanımları:

 Aile Kütükleri Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Görev alanına giren her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak, envanterini çıkartmak ve her an kullanıma hazır şekilde tasnif ederek muhafaza etmek,
b)  Modern arşivleme usul ve metotları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
c)  Nüfus müdürlüklerinde bulunan atik defterler ile Osmanlıca ve Türkçe yazılı eski aile kütüklerini almak, tasnif etmek, değerlendirmek ve düzenli bir şekilde arşivde muhafaza etmek,
ç) Osmanlıca yazılı atik defterler,  eski aile kütükleri,  vukuat defterleri ve dayanak belgelerinin gerektiğinde Türkçeye tercüme edilmesini sağlamak,        
d) Arşivlik malzemenin restorasyonu ve korunması konusunda güncel teknolojiyi takip etmek ve bu teknolojiden yararlanılmasına yönelik çalışmaları yapmak,
e)  Atik defterler ile Osmanlıca ve Türkçe yazılı eski aile kütüklerinin laboratuvar ortamında asit giderme, mantar ve diğer zararlılardan arındırma işlemini yürüterek restorasyonunu ve korunmasını sağlamak,
f) Mahkemelerden, nüfus müdürlüklerinden ve kurumlardan atik defterler, eski aile kütükleri, vukuat defterleri, dayanak belgeleri ve özel kütükler ile ilgili olarak talep edilen yazılara cevap vermek,
g)  Mahkemelerce atik defterlerden talep edilen kayıtları çıkartmak,
ğ)  İşlemden kaldırılan ikinci eş aile kütüklerinin muhafazası veya imhası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
h)  Arşivlik malzemelerin elektronik ortama aktarılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 Özel Kütükler Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Görev alanına giren her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak, envanterini çıkartmak ve her an kullanıma hazır şekilde tasnif ederek muhafaza etmek,
b)  Modern arşivleme usul ve metotları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
c)  Vukuat/sicilli vukuat defterlerini, dayanak belgelerini ve müsvedde/yersel yazım müsvedde defterlerini arşivlemek ve korunmasını sağlamak,
ç)  Osmanlıca yazılı vukuat defterleri, dayanak belgeleri, atik defterler ve eski aile kütüklerinin gerektiğinde Türkçeye çevrilmesini sağlamak,
d) Osmanlıca yazılı vukuat defterleri ve dayanak belgelerinin gerektiğinde Türkçeye çevrilmesini sağlamak,
e)  Görev alanına giren arşivlik malzemenin laboratuvar ortamında asit giderme, mantar ve diğer zararlılardan arındırma işlemini ve restorasyonundan sonra korunmasını sağlamak,
f)  Mahkemelerden, nüfus müdürlüklerinden ve kurumlardan vukuat defterleri, dayanak belgeleri,  özel kütükler, atik defterler ve eski aile kütükleri ile ilgili olarak talep edilen yazılara cevap vermek,
g)  Birim arşivi ile ilgili işlemleri yürütmek,
ğ)  Arşivlik malzemelerin elektronik ortama aktarılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

Dosya Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Şubesi ile ilgili arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanıma hazır şekilde tasnif ederek muhafaza etmek,
b)  Genel Müdürlükçe uygun görülecek birimlerin dosyalama işlemlerini yürütmek,
c)  Gizli evrak üzerinde yürürlükteki hükümlere göre işlem tesis etmek,
ç)  Acele ve günlü evraka ait dosyaları öncelikli olarak ilgili şubelere teslim etmek,
d) Öncesi olan evrakı sorgulayıp, dosyasını tespit ederek gerekli bilgilerin girişini yapmak, evrak dosyası üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmaksızın ilgili şube müdürlüğünün yetkili kılınmış personeline zimmetle teslim etmek,
e)  Şubelerde işlem görmek üzere gönderilen dosyaların kayıtlarını elektronik ortamda güncel olarak tutmak ve takip etmek,
f)  İşlemi bittiği için iade edilen dosyaları zimmetle teslim alarak kontrol ettikten sonra yerlerine kaldırmak ve usulüne göre muhafaza edilmelerini sağlamak,
g)  Şubelerden gelen evrak ve dosya taleplerini karşılayarak, gerekli kayıtları yapmak ve zimmetle teslim etmek,
ğ)  Modern dosyalama usul ve metotları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve uygulamalarını sağlamak,
h)  Vatandaşlık Hizmetleri Daire Başkanlığına ait dosyaların elektronik ortama aktarılmasından sonra bu dosyaların korunmasını ve muhafazasını sağlamak,
ı)   Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca vatandaşlık durumunun incelenmesi, vatandaşlığa alınma/kazanma, vatandaşlıktan çıkma ve vatandaşlığın kaybına ilişkin gelen evraka dosya açmak, elektronik ortamda kayıtlarını yapmak ve ilgili birimlere göndermek,
i)   Vatandaşlık ile ilgili öncesi olan evrakı sorgulayıp, dosyasını tespit ederek bilgi girişini yapmak ve ilgili birimlere göndermek.