NLB Health Check OK

ADRES DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BULUNAN ŞUBELER

Adres İşlemlerini Takip ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü   :Şube Müdürü        : Ayşegül KÖSTEN
Ulusal Adres Veri Tabanı Şube Müdürlüğü                               : Şube Müdürü V.    : Göksel TOKER(Çözümleyici)
Adres Şube Müdürlüğü                                                               : Şube Müdürü        : Şerife AKTAŞ

Şube Müdürlüklerinin Görev Tanımları:

Adres Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Adres ile ilgili mevzuatın bütün yurtta aynı anlayış içerisinde uygulanmasını sağlamak,
b)  Kurumların adres ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak, 
c)  İllerde adres iş ve işlemlerini sevk ve koordine etmek üzere oluşturulan teknik bürolarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ç)  Adrese ilişkin idari para cezaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
d)  Veri girişinden kaynaklanan adrese yönelik hataların düzeltilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
e)  Yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin paylaşılmasına ilişkin usul ve esasları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli olarak belirlemek, 
f)  Kurumlardan gelen adrese ilişkin sayısal verilerle ilgili yazışmaları yapmak, 
g)  Yerleşim yeri ve diğer adrese yönelik dokümantasyon (kitap, broşür, afiş, arşiv, film ve form) işlemlerini gerçekleştirmek,
ğ)  Kurum ve mahkemelerin talepleri halinde adres bilgilerini verme işlemlerini yürütmek, 
h)  Adres iş ve işlemleri ile ilgili olarak muhtarlardan gelen sorulara cevap vermek. 

Ulusal Adres Veri Tabanı Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Belediyelerin ve özel idarelerin Ulusal adres veri tabanında işlem yapabilmeleri için yetkilendirme işlemini yapmak,
b)  Belediyeler ve özel idareler tarafından yeni oluşturulan ve değişen adres bileşenlerinin Ulusal adres veri tabanına işlenmesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunları gidermek,
c)  Ulusal adres veri tabanında yer alan bilgilerin güncel olarak tutulması, paylaşılması ve güvenliğinin sağlanması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak, 
ç)  Ulusal adres veri tabanını paylaşan kurumların tespit ettikleri sorunları ve hizmete yönelik önerilerini değerlendirmek,
d) Ulusal adres veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
e)  İdari birim değişikliğine ilişkin bilgilerin Ulusal adres veri tabanına işlenmesini sağlamak,
f)  Ulusal adres veri tabanının güncelliğini sağlamak için Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,
g)  Yapı belgelerinin paylaşımına ilişkin usul ve esasları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli olarak belirlemek,
ğ)  Yapı belgeleri uygulamasında ortaya çıkan/çıkabilecek idari ve teknik ihtiyaçları tespit etmek, ilgili kurumların görüşünü alarak uygulamayı şekillendirmek.

Adres İşlemlerini Takip ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri: 


a)  Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ilgili daire başkanlıklarının hazırladığı, mahkemelere ve Bakanlık Hukuk Müşavirliğine gönderilecek savunmalara son şeklini vermek, daire başkanlıklarına hukuki konularda yardımcı olmak,
b)  Yabancıların kayıtlarının tutulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
c)  Yabancıların kayıtlarının tutulmasında karşılaşılan sorunları ilgili kurum ve daire başkanlıkları ile koordineli olarak çözüme ulaştırmak,
ç)  Türk soylu yabancılara yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
d) 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Genel Müdürlüğe verilen görevleri ilgili birim ve kurumlarla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapmak,
e)  Görev alanına giren konulardaki tescil işlemlerini yapmak.