NLB Health Check OK
​Taşra Kuruluşu
Madde 15- Genel Müdürlük Taşra Kuruluşu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinden oluşurl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

Madde 16- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürünün yönetiminde nüfus müdürü, yeteri kadar şef ve memurdan oluşur. 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün Görevleri 
Madde 17- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) İl içinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin mevzuata uygun vedüzgün bir biçimde yürütülmesini ve nüfus kütüklerinin eksiksiz, düzenli ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almak ve uygulamak. 
b) İl düzeyinde kişisel durum olaylarına ait istatistikleri temin etmek. 
c) Valiliğin; Bakanlık, ilçeler ve diğer kuruluşlarla nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ilişkin haberleşmelerini yapmak. 
d) İl içerisinde nüfus ve vatandaşlık işlerine ait ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk, mutemetlik, ayniyat ve diğer işleri yapmak. 
e) İldeki tüm personelin özlük işlerini yürütmek. 
f) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak. 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
Madde 18- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

I- 
a) Nüfus, vatandaşlık ve evlenme hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, kendisine bağlı il ve ilçe kuruluşlarını denetlemek, nüfus müdürlüklerinin denetimine ait raporları değerlendirmek ve gereğini yapmak. 
b) Yetkisi içindeki disiplin cezasını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname verilmesi için tekliflerde bulunmak. 
c) Nüfus personelinin atama, yer değiştirme ve yükselmelerine ilişkin Valiye teklifte bulunmak. 
d) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde Valinin danışmanlığını yapmak. 

II- İl idare Şube Başkanı olan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, nüfus hizmetlerinin zamanında, etkin ve yasalara uygun şekilde yürütülmesinden, memurların çalışmalarının izlenip denetlenmesinden Valiye karşı sorumludur. 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde Görevli İlçe Nüfus Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
Madde 19- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde görevli ilçe nüfus müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

I- 
a) Kendisine bağlı olan büro, bölüm veya servisi yönetmek. 
b) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlemlerini yürütmek. 
c) Bütçe, tahakkuk ve ayniyat işlerini yapmak. 
d) Personelin sicil ve işlem dosyalarını tutmak ve özlük işlerini yürütmek. 
e) Nüfus olaylarına ait istatistikleri toplamak, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak. 
f) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak. 

II-İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde görevli ilçe nüfus müdürü büro işlerinin düzgün, zamanında, yasalara ve verilen emirlere uygun bir şekilde yürütülmesinden il nüfus ve vatandaşlık müdürüne karşı sorumludur. 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Şefinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
Madde 20- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Şefinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

I- 
a) Kendisine bağlı olan büro, bölüm veya servisi yönetmek. 
b) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlemlerini yürütmek. 
c) Bütçe, tahakkuk ve ayniyat işlerini yapmak. 
d) Personelin sicil ve işlem dosyalarını tutmak ve özlük işlerini yürütmek. 
e) Nüfus olaylarına ait istatistikleri toplamak, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak. 
f) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak. 

II-İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Şefi büro işlerinin düzgün, zamanında, yasalara ve verilen emirlere uygun bir şekilde yürütülmesinden İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürüne karşı sorumludur. 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
Madde 21- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

I- 
a) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlerini yürütmek. 
b) Bütçe, tahakkuk ve ayniyat işlerini yapmak. 
c) Personelin sicil ve işlem dosyalarını tutmak ve özlük işlerini yürütmek. 
d) Nüfus olaylarına ait istatistikleri toplamak, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak. 
e) Şefin verdiği diğer görevleri yapmak. 

II- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni büro işlerinin yasalara ve verilen emirlere uygun olarak zamanında ve düzgün bir şekilde yürütülmesinden Şefe karşı sorumludur.
​İlçe Nüfus Müdürlüğü 
Madde 22- İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürünün yönetiminde yeteri kadar şef ve memurdan oluşur. 

İlçe Nüfus Müdürlüğünün Görevleri 
Madde 23- İlçe Nüfus Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Görev çevresi içerisinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek. 
b) Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 
c) Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak. 
d) Nüfus olaylarına ait istatistikleri tutmak ve belirlenecek sürelerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne ve ilgili diğer kuruluşlara vermek. 
e) Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yer Cumhuriyet Savcılığına bildirmek. 
f) Bu yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örnekleri veya bilgi vermek. 
g) Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak. 
h) İlçe Nüfus Müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde zamanında yapmak.
i) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak. 
j) Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenleyip vermek. 
k) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak. 

İlçe Nüfus Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
Madde 24- İlçe Nüfus Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
I- 
a) Hizmetlerin yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 
b) Aile kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulmasını, güncelliğini ve muhafaza edilmesini sağlamak, tutanak ve dayanak belgelerini onaylamak. 
c) Nüfus Müdürlüğünü temsilen mahkemelerde bulunmak veya yerine bir memuru görevlendirmek, resmi kurullara katılmak. 
d) Askerlik yoklamalarında hazır bulunmak veya yerine bir memur görevlendirmek. 
e) Memurlar arasında işbölümü yapmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek. 
f) Denetim raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak. 
g) Kendisine bağlı personelin atanma ve yükselmelerine ilişkin tekliflerde bulunmak. 
h) Yetkisi içindeki disiplin cezasını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname için teklifte bulunmak. 
I) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde Kaymakamın danışmanlığını yapmak. 
i) Verilen diğer görevleri yapmak. 

II- İlçelerde İlçe İdare Şube Başkanı olan İlçe Nüfus Müdürü, biriminin genel idaresinden ve denetlenmesinden, nüfus, vatandaşlık ve evlenme işlerinin mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesinden, haberleşmelerin ve kendisine verilen görevlerin zamanında, verimli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesinden ve nüfus kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulup muhafaza edilmesinden, nüfus memurlarının her hangi bir sebeple vazife yapamadıkları veya görevi başında olmadıkları zamanlarda bunlara ait işlerin yapılmasından merkez ilçelerde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürüne, diğer ilçelerde Kaymakama karşı sorumludur.​