NLB Health Check OK
İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü
İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü, il nüfus ve vatandaşlık müdürünün yönetiminde nüfus müdürü, yeteri kadar şef ve memurdan oluşur. 

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün görevleri
İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İl içinde nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin mevzuata uygun ve düzgün bir biçimde yürütülmesini, nüfus kütüklerinin ve adres kayıtlarının eksiksiz, düzenli ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almak ve uygulamak,
b) Valiliğin; Bakanlık, ilçeler ve diğer kuruluşlarla nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ilişkin haberleşmelerini yapmak, 
c) İl müdürlüğüne gönderilen ödeneklerin kullanılması, tahakkuku ve taşınır iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.
ç) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,
d) Vatandaşlık başvuru inceleme komisyonuyla ilgili sekreterya görevlerini yapmak.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu
 İl nüfus ve vatandaşlık müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Nüfus, vatandaşlık ve evlenme hizmetleri ile adrese ilişkin işlemlerin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, nüfus müdürlükleri ile evlendirme memurluklarını denetlemek, nüfus müdürlükleri ve evlendirme memurluklarının denetimine ait raporları değerlendirmek ve gereğini yapmak, 
b) Gerektiğinde personele yetkisi dahilinde disiplin cezası vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname verilmesi için tekliflerde bulunmak,
c) Nüfus personelinin atama, yer değiştirme ve yükselmelerine ilişkin valiye teklifte bulunmak,
ç) Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinde Valinin danışmanlığını yapmak.
İl idare şube başkanı olan il nüfus ve vatandaşlık müdürü, nüfus hizmetlerinin zamanında, etkin ve yasalara uygun şekilde yürütülmesinden, memurların çalışmalarının izlenip denetlenmesinden valiye karşı sorumludur.

​ İlçe nüfus müdürlüğü
İlçe nüfus müdürlüğü, nüfus müdürünün yönetiminde yeteri kadar şef ve memurdan oluşur.

İlçe nüfus müdürlüğünün görevleri
İlçe nüfus müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık, evlendirme ve adrese ilişkin işlemleri mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek, 
b) Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
c) Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
ç) Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malûl olan evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek,
d) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen esaslara göre kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi veya bilgi vermek,
e) Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak,
f) Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak,
g) Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,
ğ) Nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı ve  mavi kart düzenlemek, 
h) Nüfus müdürlüğüne gönderilen ödeneklerin kullanılması, tahakkuku ve taşınır iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.
ı) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

İlçe nüfus müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu
İlçe nüfus müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Hizmetlerin yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
b) Nüfus kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulmasını, güncelliğini ve muhafaza edilmesini sağlamak, tutanak ve dayanak belgelerini onaylamak,
c) İlçe nüfus müdürlüğünü temsilen mahkemelerde bulunmak veya yerine bir memuru görevlendirmek, 
ç) Memurlar arasında işbölümü yapmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek,
d) Denetim raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak,
e) Kendisine bağlı personelin atanmasına ilişkin tekliflerde bulunmak,
f) Personele yetkisi içindeki disiplin cezasını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname için teklifte bulunmak,
g) Personelin özlük işlem dosyalarını tutmak.
ğ) İdari para cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
h) Tahakkuk, ayniyat ve diğer işleri yapmak.
ı) Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinde Kaymakamın danışmanlığını yapmak,
i) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

İlçelerde ilçe idare şube başkanı olan ilçe nüfus müdürü, biriminin genel idaresinden ve denetlenmesinden, nüfus, vatandaşlık, evlendirme ve adrese ilişkin işlemlerin mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesinden, haberleşmelerin ve kendisine verilen görevlerin zamanında, verimli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesinden ve nüfus kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulup muhafaza edilmesinden, nüfus memurlarının her hangi bir sebeple vazife yapamadıkları veya görev başında olmadıkları zamanlarda bunlara ait işlerin yapılmasından merkez ilçelerde il nüfus ve vatandaşlık müdürüne, diğer ilçelerde kaymakama karşı sorumludur.