NLB Health Check OK
Madde 7- Genel Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak,
b) Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir nüfus bilgi bankası kurmak, aile ve hayat istatistiklerine ait verileri toplamak, ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayımlamak,
c) Nüfus Hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve değerlendirmek, usulüne göre, tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağlamak, maddi hataları düzeltmek, aile kayıtlarını birleştirmek, mükerrer kayıtları birbirine göre tamamlamak ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili olarak diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak,
d) Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen olarak kabule dair işlemleri yürütmek ve vatandaşlıkla ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaşmazlıklarını karara bağlamak ve vatandaşlık incelemelerini yapmak,
e) Nüfus Cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemek ve nüfus cüzdanlarının üretiminde, uygulanacak sistem ve teknolojiyi tespit etmek.
f) Özel Kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütmek.​
​Madde 8- Genel Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:​

I-
a) 7 nci maddede belirtilen görevlerin yapılmasını sağlamak.
b) Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, geliştirilmesi ve ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak, yetkisini aşan konularda Bakanlığa teklifte bulunmak.
c) Merkez ve taşra kuruluşlarının çalışmalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,
d) Genel müdür yardımcıları ve daire başkanları arasında görev ve iş bölümü yapmak, şube müdürlerinin görevlendirilecekleri şubeleri saptamak,
e) Bakanlık adına nüfus ve vatandaşlıkla ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında yapılacak toplantılara katılmak,
f) Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen esaslar çerçevesinde sicil amiri olarak Genel Müdürlük personelinin sicilini düzenlemek,
g) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ilişkin konularda Bakanın danışmanlığını yapmak.

II- Genel Müdür, birimine ilişkin görevlerin Bakanlığın genel hizmet politikalarına ve yasalara uygun olarak zamanında, verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesinden, geliştirilmesinden ve kuruluşundaki personelin çalışmalarından Bakana karşı sorumludur.
Madde 9- Genel Müdür Yardımcısının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

I-
a) Kendisine bağlı birimlerin çalışma esaslarını ve programlarını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak, uygulanmalarını sağlamak, izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek. Gerektiğinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla Genel Müdüre tekliflerde bulunmak, diğer genel müdür yardımcıları ile işbirliği yaparak bütün dairelerin uyum içinde çalışmasını sağlamak
b) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşlarındaki personelin eğitilmesi ve yetiştirilmesine ilişkin konularda Genel Müdüre teklifte bulunmak.
c) Genel Müdürlük bünyesindeki kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan ve program hazırlık çalışmalarını yürütmek.
d) Kendisine bağlı birimlerdeki personele takdirname veya disiplin cezası verilmesi için Genel Müdüre teklifte bulunmak.
e) Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

II- Genel Müdür Yardımcısı, kendisine verilen görevlerin mevzuata, Bakanlığın genel hizmet politikalarına, Genel Müdürlüğün amaçlarına ve Genel Müdürün emirlerine uygun olarak verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesinden, kendisine bağlı personelin çalışmasından Genel Müdüre karşı sorumludur.
​Madde 10- Daire Başkanının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

I-
a) Dairesine ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Görev alanına giren konularla ilgili gerekli genelgelerin hazırlanmasını sağlamak.
b) Şubelerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak.
c) Personelin izin işlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak.
d) Bakanlık ana icra planında yer alan dairesi ile ilgili işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak.
e) Personelin iş tutumu ve davranışlarını takip edip değerlendirmesini yapmak, takdirname veya taltif verilmesi için teklifte bulunmak. Gerekli hallerde yetkisi içinde disiplin cezası vermek, daha ağır cezalar ile takdir ve takdirname verilmesi için teklifte bulunmak,
f) Dairenin görevleri ile ilgili toplantılara katılmak.
g) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

II- Daire Başkanı kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, sür’atli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısına ve Genel Müdüre karşı sorumludur.
​Madde 11- Şube Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

I-
a) Genel Müdürlük çalışma programının şubesine ait bölümünü hazırlamak.
b) Şubesinin çalışmalarını mevzuata ve Bakanlığın genel hizmet politikasına, daire başkanının emirlerine ve birimin çalışma plan ve programına göre yürütmek.
c) Şube personelinin disiplin ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev dağıtımı yapmak, çalışmalarını izleyip denetlemek.
d) Şubeye iletilen konuların incelenip sonuca bağlanmasını ve gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak.
e) Şubeye gelen yasa, tüzük, yönetmelik taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek.
f) Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracak tekliflerde bulunmak.
g) Personelin eğitimini ve yetiştirilmesini sağlamak.
h) Şube personeline gerekli gördüğü hallerde yetkisi içerisinde disiplin cezası vermek, taltif ve takdirname için teklifte bulunmak.
i) Daire Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

II- Şube Müdürü, şubesine ilişkin görev ve hizmetlerin Bakanlığın genel politikasına, Genel Müdürlüğün amaç ve ilkelerine ve Daire Başkanının emirlerine uygun olarak verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesinden ve denetlenmesinden, personelinin çalışmalarından bağlı bulunduğu Daire Başkanına karşı sorumludur.
​Bakanlığımız Misyonu için;
​Teşkilat şemasını görmek için;