NLB Health Check OK
​4/02/1972 tarihli ve 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu ile bu Kanunun bir çeşit devamı niteliğinde olan ve 05/05/1972 tarihinde kabul edilen 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile hizmette çağdaşlaşma atılımı yapılabilecek bir aşamaya gelinmiştir. 
01/09/1974 tarihinde yürürlüğe giren ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünü İçişleri Bakanlığına bağlı bir birim statüsüne göre düzenleyen 1587 sayılı Kanun dönemi nüfus hizmetlerini yeniden düzenleme olanaklarını sağlayan, nüfus idarelerinin derlenip toplandığı bir dönem olmuştur. 
Genel Nüfus Yazımı Kanunu gereğince “Nüfus idarelerinde mevcut bütün nüfus kütükleri idari birim esasına (köy ve mahalle esasına) göre yeniden, standart bilgileri içerecek şekilde ve iki örnek halinde” yenilenmiştir. 
Yenilenen ve uygulamaya konulan nüfus kütüklerinde “Teknik açıdan” işlem yapabilmek için bütün nüfus mevzuatını kapsayacak şekilde hazırlanan “Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” Bakanlar Kurulunun 08/03/1977 tarihli ve 7/13269 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu Yasa ve Yönetmelik; Nüfus teşkilatında görevli personelin öğrenim düzeyinin yükseltilmesini, müstakil bütçe uygulamasını ve Merkez Arşivi kurulmasını öngördüğünden, yeni bir teşkilatlanmaya gidilmiş ve hizmette yeni bir anlayışın hâkimiyetine yol açılmıştır. 
743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi yürürlükten kaldırılarak yerine 01/01/2002 tarihinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesi nedeniyle 1587 sayılı Nüfus Kanununda değişiklik yapma zorunluluğu doğmuştur. 29/04/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 1587 sayılı Nüfus Kanununu yürürlükten kaldırmıştır. 

Nüfus Hizmetleri ​

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun yürürlüğe girmesi ile; 

• Yerleşim yeri (İkamet) adresleri nüfus hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde güncel olarak tutulmaya başlanmıştır. 
• Kurumlardaki her türlü işlemde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının kullanılması esası getirilerek işlemlere sürat ve etkinlik kazandırılmıştır. 
• Zihinsel özürlü olan onsekiz yaşından büyük bulunmuş kişilerin kayıtlarının kolaylıkla tescil edilmesi gerçekleştirilmiştir. 
• Aile veya hayat istatistiklerinin oluşturulmasında MERNİS veri tabanındaki bilgilerin kullanılmasına başlanarak bu alanda önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır. 
• Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların bağımsız bir kütüğe kayıt edilmesi ve yabancılar kimlik numarası uygulaması başlatılarak yabancılarla ilgili iş ve işlemler kolaylaştırılmıştır. 
• Tanınan çocukların babalarının hanesine, baba adı ve soyadı ile analarının kimlik ve kayıtlı olduğu yer bilgileri belirtilmek suretiyle tescil edilmelerine imkân sağlanmış ve bu konuda ortaya çıkan sorunlar giderilmiştir. 
• Nüfus kütüklerindeki Rumî ve Hicrî tarihler Miladî yıla çevrilerek uygulamada rastlanan aksaklıklar giderilmiştir. 
• Nüfus kütüklerinde doğum tarihleri ay ve gün eksikliği bulunan vatandaşlarımızın kayıtlarındaki bu eksiklik giderilerek bu konuda yaşanan sorunlar ortadan kaldırılmıştır. 
• Nüfus sayımı ve tespitleri MERNİS verileri esas alınarak belirlendiğinden artık eve hapis olunarak nüfus sayımı yapılması tarihe karışmıştır. 
• Doğum olayının kanunî süresi içinde bildirilmesi halinde nüfus cüzdanı bedeli alınmaması sağlanmıştır.

Günümüzde bilişim teknolojideki gelişmeler, birçok alanda olduğu gibi kamu uygulamalarında da yeni bir anlayışı ortaya çıkarmıştır. Elektronik devlet diye adlandırılan bu oluşum kapsamında, kamunun elindeki bilgiler elektronik ortamda, çevrimiçi olarak vatandaş ve kurumlarla paylaşılmaktadır. Bu paylaşım, bir taraftan kurumların hizmet sunumunda ihtiyaç duyduğu bilgileri diğer kurumlardan online olarak alabilmesini diğer yandan da vatandaşın kamu kurumlarındaki işlemleri elektronik ortamda yapabilmesini sağlamaktadır.
28 Temmuz 2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Planlama Kurulunun 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 Karar Nolu Kararı ile Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı kabul edilmiştir. 
Planın 46 nolu eyleminde “Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve Yaygınlaştırılması” Eylemi ile biyometrik unsurlar da içeren elektronik vatandaşlık kartının kimlik doğrulama için kullanımının sağlanması ve tüm kimlik doğrulama fonksiyonlarının tek bir elektronik kartta toplanması öngörülmüştür. 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile nüfus işlemlerinin hızlandırılması kamu hizmetlerinin tek bir noktadan alınabilmesini sağlamak e-devlet dönüşümü ile kamu kurum ve kuruluşlarının T.C. kimlik numarası vasıtasıyla tam entegrasyonu sonucu vatandaşın birçok işlemlerini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. 
Yeni kimlik kartı ile uluslararası standartlara uyum sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki bilgi akışını hızlandırmak işlem zorluklarının yarattığı savurganlık, zaman ve iş gücü kaybını önlemek, vatandaşlara kaliteli ve hızlı hizmet vermek, kimlik kartlarında sahteciliği en aza indirmek hedeflenmiştir. 
Bu amaçla hazırlanan ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda gerekli düzenlemelerin yapıldığı değişiklik, 27/01/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yürürlüğe girmiştir. 
Kimlik kartı başta AB standartları olmak üzere uluslararası standartlara uygun, her çeşit taklit, tahrif ve sahteciliği ortadan kaldıracak özelliklerde olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı’nın uygulamaya konulması ile; 
• Taklit, tahrif ve kimlik sahteciliğinden kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir. 
• E-Devlet uygulamalarında kimlik doğrulama aracı olarak kullanılacaktır. 
• Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir. 
• Kimlik Kartı, elektronik imza olarak kullanılabilecektir. 
• Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır. 
• Kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi kolay ve güvenli bir şekilde yapılacaktır. 
• Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecektir. 
• Sağlayacağı güvenli kişi doğrulaması nedeniyle e-Devlet hizmetlerinin nitelikleri ve sayıları artacaktır. 

5490 sayılı Kanunda yapılan değişiklikleri kapsayan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; 
Kimlik kartı ve biyometrik veri kavramları tanımlara eklenmiş, değerli kağıtların tanımına kimlik kartı dahil edilmiştir. 
Aile kütüklerinde bulunması gereken kişisel bilgilere biyometrik veri eklenmiştir. 
Nüfus Hizmetleri Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan nüfus cüzdanı ibareleri kimlik kartı olarak değiştirilmiştir. 
Kimlik kartının üretim, kişiselleştirme ve dağıtımına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. 
Kimlik kartı değiştirme işlemlerinde muhtarlıklardan alınan kimlik kartı değiştirme talep belgesi uygulaması kaldırılmaktadır. 
Muhtarlarca uygulanan kimlik kartı talep belgesi kaldırıldığı için, bu uygulama işlemlerinden doğan usulsüzlükler için konan idari para cezası düzenlemesi kaldırılmıştır. 
Kimlik kartının kaybı ve doğumun geç bildirimi nedeniyle uygulanan idari para cezaları kaldırılmıştır. 
Kimlik kartının dağıtımı kademeli olarak yapılacağı için, mevcut nüfus cüzdanı verilmesine yönelik hukuki düzenlemenin devamına yönelik düzenleme yapılmıştır. 
Değerli Kağıtlar Tablosuna kimlik kartı eklenmiş ve bedeli belirlenmiştir. 
Elektronik İmza Kanununda yapılan düzenleme ile kimlik kartlarına nitelikli sertifika yüklenmesine imkân sağlanmıştır. 

Vatandaşlık Hizmetleri ​

• 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun yürürlüğe girmesi ile; 
• Türk vatandaşlığından çıkma ve yeniden vatandaşlığa alınma yetkileri İçişleri Bakanlığına devredilerek işlemlerdeki süre kısaltılmıştır. 
• Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına yönelik işlemler basitleştirilerek süreler azaltılmıştır. 
• İllerde vatandaşlık başvuru inceleme komisyonları oluşturularak bu konudaki işlemler hızlandırılmıştır. 
• Türk vatandaşlığını kazanma başvurularının aşama ve sonuçlarının internetten öğrenilmesi mümkün hale gelmiştir. 
• Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin haller yeniden düzenlenmiştir. 
• Yabancı bir devlet vatandaşlığının kazanılmasında aranılan izin alma şartı kaldırılmıştır. 
• Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış kişilere uygulanan “vatandaşlıktan çıkarma” işlemine son verilmiştir. 
• Vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin başvurularda “vatandaşlık hizmet bedeli” alınması öngörülmüştür. 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulamaya konulduğu 22/5/1964 tarihinden beri bu Kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Dönemin şartları içerisinde ortaya çıkan güncel ihtiyaçların zorlamasıyla yapılan bu değişiklikler Kanunun sistematiğinde bozulmalara neden olmuştur. Zaman içinde yapılan değişikliklerle Kanunun bozulan sistematiğinin, hukuk ilkelerine uygun şekilde ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun getirdiği düzenlemeler ile Türk Vatandaşlığı Kanununun hükümlerinin birbirine uyumunun sağlanması açısından da yeni bir düzenleme yapılmıştır. 
12/06/2009 tarihinde yürürlüğe giren 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
Kanunda; Anayasamızın kabul ettiği “Dil, ırk, renk, cinsiyet, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeyen mutlak bir eşitlik anlayışı” ile evrensel hukuk ilkelerine uyulmuş, Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi ve Avrupa Birliği üye ülkelerinin uygulamaları göz önünde bulundurulmuştur.