NLB Health Check OK
​Adres Kayıt Sistemi'ne ulaşmak için buraya tı​klayın.
'Muhtar İşlemleri' ve 'Adres Beyanı'  için buraya tıklayın

ADRES KAYIT SİSTEMİ NEDİR VE NASIL UYGULANMAKTADIR ? 
Nüfus idarelerince tutulan nüfus kütüklerinde kişilerin kimliğine ilişkin “adı, soyadı, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve nüfus olaylarına ilişkin bilgiler” ile kişinin kaydına ulaşılmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve kayıtlı olduğu yere ilişkin il, ilçe, köy, mahalle, cilt, hane gibi bilgiler yer almaktadır. 
Nüfus hizmetlerindeki işlemleri basitleştirmek ve bürokrasiyi azaltmak suretiyle, hizmette sürat ve verimliliği sağlamak amaçlanarak “Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNIS)” uygulamaya konulmuştur. 
MERNIS ile; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bir bilgi bankası oluşturularak, nüfus kütükleri üzerinde tam anlamıyla hukuki ve teknik açıdan denetim sağlanmıştır. 
MERNIS kapsamında Vatandaşlarımıza verilen T.C. Kimlik Numarası, kimliği belirleyen tek ve değiştirilemez bir numaradır. T.C. kimlik numarası uygulaması ile mükerrer kayıt yaratılmasının her alanda tamamen önüne geçilmiştir. 
Yüzyılı aşkın süredir nüfus kayıtları, kayıtlı bulunulan yer nüfus müdürlüğünden temin edilmekte iken; MERNIS’in hayata geçmesiyle birlikte, bu kayıtlar kayıtlı olduğu yere bakılmaksızın herhangi bir nüfus müdürlüğünden on-line olarak anında temin edilir hale gelmiştir. 
Kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşların hizmet talebinde bulunan vatandaşı herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tanıyıp konumlandırması da yine MERNIS veri tabanı sayesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) ile gerçekleştirilmektedir. 
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt Sistemi ile Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezî bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesi öngörülmüştür. 
Bu kapsamda, belediyeler ve il özel idareleri tarafından ülke genelinde numaralama ve levhalama çalışmaları tamamlanarak ulusal adres veri tabanı oluşturulmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da kişilerin T.C. kimlik numaralarının yerleşim yeri adres bilgileriyle eşleştirilmesi suretiyle alan uygulaması yapılmıştır. Bu veriler TÜİK’ten devralındıktan sonra Bakanlığımızca elektronik ortamda güncel olarak tutulmaya başlanmıştır. 
Türk Medeni Kanunun 19 uncu maddesi gereğince “yerleşim yerinin tekliği” ilkesi doğrultusunda Adres Kayıt Sistemi’nde de kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilen tek bir yerleşim yeri adresi (ikametgâh) mevcuttur. 
Türk Medeni Kanunun 20 inci maddesinde “bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır” hükmü gereğince bir kişinin sistemde kayıtlı bulunan daha önceki adresi yeni adres beyanı ile otomatik olarak arşivlenmek üzere silinmektedir. 
Bu çerçevede kişinin birden fazla yerleşim yeri adresinin olması mümkün değildir. Kişinin yeni bir yerleşim yeri adresi beyan etmediği sürece sistemde yer alan yerleşim yeri adresi tüm iş ve işlemlerde esas alınmaktadır. 
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 67. maddesi; “Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.” hükümlerini getirmiştir. 
Ayrıca söz konusu Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının c bendi gereğince “Kanunun 50 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilmesi öngörülmüştür. 
Gerçekdışı veya seçmen kaydırılması amacı ile yapılan adres değişikliklerinde ilgililer hakkında yukarıdaki madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. 
Bakanlığımızca yerleşim yeri adresinin tekliği ilkesinin korunması ve güncelliği konusunda her türlü tedbir alınmakta ve uygulanmaktadır.


İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi için buraya tıklayınız.

26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının  1542 sayılı Karar ve eki 140/I sayılı genelgesi gereğince 31 Ağustos – 10 Eylül 2015 tarihleri arasında adres beyanı işlemi  durdurulmuştur. Belirtilen tarihler arasında yerleşim yeri adres değişikliği bildirimlerinin elektrik, su, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden biri ile yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne bizzat yapılması gerekmektedir. İlçe nüfus müdürlüğüne yerleşim yeri adres değişikliği bildiriminin akabinde tescil edilen adres beyan formu ve ilgili belgelerin müracaat sahibi tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bilgilerinize.

 • ​Ülkemizde Adres standardının olmayışı, aynı adresin farklı biçimde ifade edilmesi, Mahalli idarelerce adres bileşenlerinin sık değiştirilmesi kamu hizmetlerinin etkin ve süratli yapılmasını engellemiştir.
 • Binaların Numaralandırılması ve Sokaklara isim verilmesi hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik mahalli idarelerce tam uygulanmamış ve kentlerde kayıt dışı yapılaşma artmıştır.
 • Kişi ve Adres bilgilerindeki uyumsuzluk nedeniyle her seçim döneminde seçmen kütüklerinin güncellenmesi gerekmiştir.
 • Belli dönemlerde yapılan nüfus sayımlarında kişiler evlerine hapsedilmiş, sağlıklı veriler elde edilmemiş yatırım planları bu verilere dayanılarak yapıldığından kaynak israfına sebep olmuştur.
 • Plansız ve hızlı Kentleşme ruhsatsız yapılaşmanın artmasına ve numaralama ve adres tespitinin zorlaşmasına neden olmuştur.
Mevcut durumu düzeltmek amacıyla;
 • Yüksek Planlama Kurulu; adres işlemlerindeki dağınık yapının tek bir kurumda toplanması, vatandaşlara ait adres bilgilerinin standardının belirlenmesi, paylaşımının sağlanması ve koordinasyon işlerinin yürütülmesi amacıyla;
 • Adres Kayıt Sistemini 24.03.2005 tarih ve 5 nolu kararında Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı içinde 29 nolu Eylem olarak açıklamıştır. Sorumlu kuruluş olarak NVİ, ilgili kuruluş olarak YSK, TÜİK, PTT, Yerel Yönetimler ve Adrese dayalı hizmet veren kurumlar olarak belirlemiştir.
​SİSTEMİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
 • Adresler standarda kavuşturulmuş, adres bileşenleri değişmez sabit tanıtım numarası ile tanımlanmıştır.
 • Ülke genelinde belediye ve il özel idarelerince güncelliği sağlanacak Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) oluşturulmuştur.
 • Kişilerin yerleşim yeri ve diğer adresleri Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilerek elektronik ortamda güncel olarak tutulmaktadır.
 • Ülke genelinde tüm kurumlara, adres ile ilgili iş ve işlemlerinde bu bilgileri kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Kişilerin yerleşim yeri ve diğer adresi ile birlikte adres bileşenlerinden oluşan ulusal adres veri tabanı bilgileri kamunun kullanımına açılmıştır.
Adres
Adres, herhangi bir toprak parçası veya binanın il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ismi ile bina numarası gibi bileşenler ile tanımlanan coğrafi konumudur.

Adres Bileşeni
Bir adresin tanımlanmasında kullanılan coğrafi unsurlara adres bileşeni denir.

Adres bileşenleri:
 • Posta kodları,
 • İl, ilçe, köy isimleri,
 • Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri
 • Sabit tanıtım numarası
 • Bina numarası,
gibi adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgileri ifade eder.

Yerleşim Yeri Adresi
 • Yerleşim yeri adresi uygulamada ikamet adresi olarak da kullanılmaktadır.
 • Bir kişinin yerleşim yeri adresi sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.
 • Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.

Diğer Adres
 • Bir kişinin yerleşim yeri dışında ve geçici süreyle oturduğu yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar gibi yerlerdir.
 • Askerlik hizmetinin yapıldığı yer, yatılı okul, çocuk ıslah evi, yetiştirme yurdu, hastane, cezaevi, öğrenci yurdu, huzur evi gibi kişinin geçici olarak kaldığı adresler,
 • Her türlü doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılmayacak hale gelmesinden dolayı kişilere yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, spor salonu, yurt, huzurevi, sosyal ve eğitim tesisleri gibi yerler
 • Sığınma evi, şefkat evi ve bir olay üzerine tanıklık yapanların koruma altına alındıkları adresler diğer adres olarak tutulur.
 • Kişinin yerleşim yeri adresi ile birlikte talebi halinde diğer adresleri de sistemin bütünlüğü içerisinde tutulur.
 • Yerleşim yeri adresi olmaksızın diğer adres tutulamaz
 • Ayrıca kişinin Kimlik Paylaşımı Sisteminde diğer adreslerinin bulunmaması kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.
YAPI BELGELERİ
Yapı Ruhsatı 
Yapı Ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri) verilen izindir. 

Yapı Kullanma İzin Belgesi 
Yapı Kullanma İzin Belgesi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 30.maddesi gereğince tamamen ve kısmen biten yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise Valiliklerce (İl Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri) bina sahiplerine verilmesi zorunlu bir belgedir. 

Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu 
Yanan ve yıkılan tüm yapılar için verilmesi zorunlu bir belgedir. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ile ilgili süreç, 5490 Sayı ve 25/04/2006 tarihli “Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun “Sekizinci Kısım” 50. Maddesi ile “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’ in İkinci Bölüm 9. Maddesine göre gerçekleştirilecektir. 

​Adres ile ilgili ilkeler ve kavramlar 

 1. Yerleşim yeri tekdir. 
 2. Kişiler yerleşim yeri adreslerini bildirmekle yükümlüdür. 
 3. Yerleşim yeri dışında kalan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres olarak tutulur. 
 4. Kişilerin diğer adresleri bildirme zorunlulukları yoktur. 
 5. Kişinin diğer adresini bildirmemesi hizmet almasına engel teşkil etmez. 
 6. Kişilerin, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikleri bildirme zorunluluğu yoktur. Bu değişiklikler belediye ve il özel idaresi tarafından yapılacaktır. 
 7. Adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar adres değişikliğini Kanunda belirtilen süreler içerisinde bildirmek zorundadır. 
 8. Kurumlar adresle ilgili iş ve işlemlerinde adres standardına uymak zorundadır. 
 9. Kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte Ulusal Adres Veri Tabanında tutulan adres bilgilerini esas alırlar. 
 10. Kurumlar adres ve adres bileşenlerine ilişkin ellerindeki bilgileri Genel Müdürlükle paylaşmak zorundadır. 
 11. Genel Müdürlüğümüz Ulusal Adres Veri Tabanını elektronik ortamda yedekleme sistemleri ile birlikte güncel olarak tutmak ve devamlılığını sağlamakla sorumludur. 
 12. Kişiler sayısal imzaları olmak kaydıyla elektronik ortamda da adres beyanında bulunabileceklerdir. 
 13. 18 yaşından küçüklerin adresi anne, babalarının yerleşim yeri adresidir. Ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeri adresidir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri yerleşim yeri sayılır. 
 14. Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. 
 15. Öğrenci yurdu, pansiyon vb. amaçlı geçici kalmalarda yerleşim yeri adresi ana babasının yerleşim yeri adresidir. 
 16. Adres değişikliğine ilişkin bildirimler 20 iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, dış temsilciliklere veya adrese dayalı hizmet veren kurumlara bildirilir. 
 17. Adrese dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine bildirilen adres değişikliği bildirimlerini 10 iş günü içerisinde nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe bildirmekle sorumludur. 
 18. Beyan edilen adresler TC Kimlik numarası esas alınarak tutulacaktır. 
 19. Beyan edilen adresin mutlaka UAVT adres bileşenleri ile eşleşmesi gerekmektedir. 
 20. Teknik altyapısı uygun olan muhtarlar ancak KPS ye bağlanabiliyorlarsa adrese ilişkin yerleşim yeri ve diğer adres belgesi verebileceklerdir. 
 21. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresleri ülke ve şehir itibariyle tutulacaktır. 
 22. Belediye/il özel idare, Yapı Ruhsat Formu, Yapı Kullanım İzin Belgesi, Yanan Ve Yıkılan Binalar Formu ancak UAVT ye işledikten sonra verecektir. 
 23. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. 
 24. Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunan ya da eğitim, sağlık, bakım kurumunda veya ceza evinde bulunanların yeni yerleşim yeri adresi son yerleşim yeri adresidir. 
 25. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından UAVT’ ye işlenmek üzere gönderilen idari birim değişiklikleri Genel Müdürlüğümüz tarafından güncellenir. 
 26. Bakanlık, adrese ilişkin her türlü bilgiyi kurumlardan istemeye yetkilidir. Kurumlar söz konusu isteğe yirmi gün içinde cevap vermekle yükümlüdür. 
 27. Yerleşik yabancılar yerleşim yeri adresini ve bunlardaki değişiklikleri yirmi iş günü içinde yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. 
 28. Apartman ve site yöneticiler ve müstakil konut sahipleri sorumluluk alanlarına yeni taşınan ve ayrılanları (Form C) ile muhtarlığa bildirir. 
 29. Muhtarlar, nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği bildirim listelerini (Form D) incelemek, mahallindeki yerleşim yeri adresi değişiklikleri ile karşılaştırmak ve varsa bildirilmemiş olan değişiklikleri ilçenin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. 
 30. Muhtarlar, kendilerinin tespit ettiği yada yöneticiler tarafından Form C ler ile bildirilen değişiklikleri Form D’ye işleyerek, ilgili nüfus müdürlüğüne her ayın son haftasında gönderirler. 
 31. Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimler muhtarlarca yapılır. 
 32. Kurumlar, Bakanlığın belirlediği standartlara uygun adres beyan formlarını özel kuruluşlardan temin edebileceği gibi kendisi de bastırıp dağıtabilir. 
 33. Bakanlığın belirlediği standartlara uygun formlar dışında yapılmış olan bildirimler işleme alınmaz. 
 34. Bakanlık, adres bilgilerinin tutulmasında kullanılacak her türlü basılı kağıt ve formları hazırlamaya, uygulamaya koymaya veya kaldırmaya, bunlar üzerinde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. 
 35. Adres beyan formları; Genel Müdürlüğün www.nvi.gov.tr internet adresinden, nüfus müdürlüklerinden, adrese dayalı hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlardan, muhtarlıklardan, dış temsilciliklerimizden ve özel kuruluşlardan temin edilebilir. 
 36. Bildirimler; nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara, dış temsilcilikler ve Genel Müdürlüğe yapılabilir. 
 37. Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişikliklerini şahsen yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne bildirebileceği gibi herhangi bir nüfus müdürlüğüne de bildirebilir. 
 38. Adres bildirimleri; şahsen, posta, sayısal imza sahiplerince yapılabilir. 
 39. Adrese dayalı hizmet almak üzere kurumlara yapılan yerleşim yeri adres değişikliğine ilişkin bildirimlerde kurumlarca onaylı adres beyan formu alındı belgesi verilir.. 
 40. Ulusal adres veri tabanına erişen kurumlar, adres bileşenlerinde tespit edilen eksiklik ve hataları; belediyelere, il özel idarelerine ve nüfus müdürlüklerine bildirir. 
 41. Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi nüfus müdürlüğü, dış temsilcilik ve KPS’ ye bağlanabilen muhtarlıklardan verilebilecektir. 
 42. Yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin geçerlilik süresi otuz gündür. 
 43. Yerleşim yeri adresi beyan ve tescil edilmedikçe diğer adres tescil edilmez. 
 44. Normal posta ile yapılan bildirimler işleme alınmaz. 
 45. Adres beyan formları beyanda bulunan tarafından imzalanır. 
 46. Form üzerindeki bilgilerin eksik olması, okunamaması ya da imzasız olması halinde işleme alınmaz. 
 47. Adres değişiklikleri bildirimlerinde şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen formlar kullanılır. 
 48. Kimlik Paylaşımı Sistemine erişebilen kurumlar kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istemez. 
 49. Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki adres bilgileri kurumlara protokolle verilir. 
 50. Kurumlar aldıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz. 
 51. Bakanlık Kimlik Paylaşımı sistemi veri tabanında tutulan adres bilgilerini mevzuattaki esas ve usuller çerçevesinde kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir. 
 52. Türk vatandaşlarının ve yabancıların yerleşim yeri adresleri ve diğer adresleri güncel olarak elektronik ortamda tutulur. 
 53. Adres Kayıt Sisteminin işletilmesinde ve sistemden yararlanmada özel hayatın gizliliği esas alınır. 
 54. Yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kişinin rızasına bağlıdır. 
 55. Adres bilgisini; Bakanlık, kurumlar, kaydın sahipleri almaya yetkilidir. 
 56. Üçüncü kişilerin adres bildiriminde bulunabilmeleri ve adres bilgisi almaları ancak noterce düzenlenen vekillik belgesiyle mümkündür. 
 57. Adres beyan yükümlüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında cezai işlem uygulanır. 
 58. Genel Müdürlük alanda olmadığı halde Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmiş adres bileşenlerini siler. 
 59. Sürelerin hesaplanmasında yerleşim yeri ve diğer adres değişikliğinin gerçekleştiği tarihi izleyen gün başlangıç olarak alınır. 
 60. Ulusal adres veri tabanına bağlanabilen kurum ve kuruluşların erişim yetkisi kendi sorumluluk alanlarıyla sınırlıdır. 
 61. Sorumluluk sınırlarının değişmesi durumunda erişim yetkisi Bakanlıkça yeniden düzenlenir. ​
​5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre ülkemizde adres bileşenlerinin tanımı yapılarak "adres"e bir standart getirilmiştir. Numarataj çalışmaları Belediye ve Özel İdarelerce yeniden yapılmıştır. Vali ve kaymakamların başkanlığını yaptığı yürütme kurullarınca adres bilgileri ile T.C. Kimlik numaralarının eşleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan bu çalışmalar tamamlanarak oluşturulan "Ulusal Adres Veri Tabanı", Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 17.08.2007 tarihinde devredilmiştir. Sistem devreye girmiş olup, Özel İdare ve Belediyeler Ulusal Adres Veri Tabanı’nda güncellenmeleri yaparak, yapı ruhsatlarını bu sistemden üretmeye başlamışlardır. Ulusal Adres Veri Tabanındaki bilgiler Kimlik Paylaşım Sistemi ile kurumların paylaşımına açılmıştır. 
Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler belediye ve il özel idareleri tarafından Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir. Belediye ve il özel idareleri söz konusu adresin UAVT’ de olup olmadığını kontrol ederek veri tabanında bulunmayan adresleri işlerler. Yapı belgeleri Ulusal Adres Veri Tabanına işlenerek usulüne uygun onaylanmasını mütakiben onay numarası alınır. 
İl, ilçe ve belde kurulması hakkında çıkan kanunun Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce uygulama sürecinin başlatılması ile birlikte yeni il, ilçe ve belde oluşumu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Ulusal Adres Veri Tabanında gerçekleştirilir. Ulusal Adres Veri Tabanında var olan ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından il, ilçe, belde güncellemesi, silme ve bileşenlerinin bağlılığının değiştirilmesine ilişkin onayın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gelmesi sonrasında Ulusal Adres Veri Tabanında gerekli işlemler yapılır. 
5393 sayılı Belediye Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüsü üzerine valinin onayıyla olur. Belirtilen bu evrakların Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 32 nci maddesi gereğince Mahalli idareler Genel Müdürlüğüne gönderilerek yapılan inceleme sonucunda uygun görüldüğünü belirten yazının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gelmesi ile Ulusal Adres Veri Tabanında işlemleri yapılır. 
Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 32 nci maddesinde de belirtildiği üzere ; Köyün oluşturulma, güncelleme, bağlılığının değiştirilmesi ve silme kararının kesinleşmesi durumunda, belgeler İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilerek yapılan inceleme sonucunda uygun görüldüğünü belirten yazının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gelmesi ile Ulusal Adres Veri Tabanında işlemleri yapılır. 
Ulusal Adres Veri Tabanında mücavir alanlarla ilgili yetki tanımlaması yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyelerince; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanuna göre; Mücavir alanların açıkça belirtildiği Belediye Meclis Kararının, belediye meclis kararında ismi geçen yerlerin belirtildiği Mücavir Alan Yetkilendirme Talep Formunun eksiksiz olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne posta ile gönderilmesi halinde yetki tanımlaması yapılacak olup, belgelerin eksik olması ve imzalı ve mühürlü talep formunun gönderilmemesi halinde ilgili belediyeye yetki tanımlaması yapılmamaktadır. 
Diğer Belediyelerde; Mücavir alanların açıkça belirtildiği Belediye Meclis Kararının, belediye Meclis Kararını onayan 3194 Sayılı İmar Kanunun 45. Maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onay yazısı, belediye meclis kararında ismi geçen yerlerin belirtildiği Mücavir Alan Yetkilendirme Talep Formunun eksiksiz olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne posta ile gönderilmesi halinde yetki tanımlaması yapılacak olup, belgelerin eksik olması veya imzalı ve mühürlü talep formunun gönderilmemesi halinde ilgili belediyeye yetki tanımlaması yapılmamaktadır. 
Özel idareler ve belediyeler Ulusal Adres Veri Tabanına, kendi sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini (cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler, sabit tanıtım numarası ve bina numarası) oluşturma, güncelleme ve silme işlemlerini yapar.​
​Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adreslerini yazılı olarak bildirmeleri esastır. Bu bildirimler şahsen,
 • İlçe nüfus müdürlüklerine
 • Dış temsilciliklere
 • Adrese dayalı hizmet alınacak kuruma
20 iş günü içinde yapılır. Bildirme işlemi posta (kargo ve iadeli taahhütlü mektup) veya elektronik ortamla yapılabilir.
(Adrese dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine yapılan bildirimleri 10 iş günü içerisinde bulundukları yerin İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderirler.)

DİĞER ADRESLERİN SİSTEME GİRİLMESİ
Diğer adreslerin bildirilmesi, adres beyan formu doldurularak ilgili yerlere verilerek gerçekleştirilir.
Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres kapsamında olup bunların bildirilmesi kişilerin talebi üzerine yapılır.
Ayrıca kişinin kimlik paylaşım sisteminde diğer adreslerinin bulunmaması kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

 • ​NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
 • MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • BELEDİYELER – İL ÖZEL İDARELERİ
 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
 • MUHTARLIKLAR
 • HİZMET ALMAK ÜZERE MÜRACAT EDİLEN KURUM (belediye, elektrik ve su idareleri…)
 • DIŞ TEMSİLCİLİKLER
 • YÖNETİCİLER (APARTMAN, SİTE VE LOJMAN )
 
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SORUMLULUKLARI
 • TÜİK tarafından oluşturulan UAVT’nin teslim alınarak güncel tutulması,
 • Güncel tutulan Adres Kayıt Sisteminin diğer kurumlarla paylaşımının sağlanması,
 • Adres bilgilerinin tutulmasında kullanılacak her türlü basılı kağıt ve formların hazırlanması, uygulamaya konulması veya kaldırılması, bunlar üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması
 • Adres Kayıt Sistemi ile ilgili mevzuat, eğitim ve tanıtım çalışmalarının yapılması

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU'NUN SORUMLULUKLARI

 • İl ve İlçelerde Vali ve Kaymakamların başkanı olduğu yürütme kurulları marifetiyle tespit edilen tüm adres bileşenlerinin yer aldığı Ulusal Adres Veri Tabanı’ nı oluşturup, kişilerin yerleşim yeri adreslerini T.C Kimlik Numaraları ile eşleştirerek Genel Müdürlüğümüze devretmek.

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SORUMLULUKLARI

 • TSE tarafından temmuz 2006 tarihinde 14142 sayılı doküman ile yayımlanan adres standardının, İl özel idareleri ve belediyelere bildirilmesi,
 • Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, özel idarelerin ve belediyelerin numaralama ile levhalama çalışmalarının takibi ve alanda kontrolü,
 • İl Özel İdare ve Belediyelerde Numaralama ve adres bileşenlerinin güncellenmesinden sorumlu personel istihdam ettirilmesi ve kontrollerinin sağlanması.

BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİN SORUMLULUKLARI

 • Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak numaralama çalışmasının zamanında tamamlanması,
 • UAVT’ na, tespit edilen adreslerin işlenmesi ve güncellenmesi,
 • Yapı belgelerinin, ulusal adres veri tabanı kullanılarak verilmesi,
 • Adres Kayıt Sisteminin vatandaşlara tanıtılması

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN SORUMLULUKLARI

 • OSB’nin bağlı bulunduğu belediye Büyükşehir Belediyesi olup, Büyükşehir Belediyesi Numarataj yetkisini OSB’ye devretmesi durumunda, 
  • Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak numaralama çalışmasının zamanında tamamlanması, 
  • UAVT’ na, tespit edilen adreslerin işlenmesi ve güncellenmesi, 
  • Yapı belgelerinin, ulusal adres veri tabanı kullanılarak verilmesi,
 • OSB’nin bağlı bulunduğu belediye Büyükşehir Belediyesi olup, Büyükşehir Belediyesi Numarataj yetkisini OSB’ye devretmez ise, 
  • Yapı belgelerinin, ulusal adres veri tabanı kullanılarak verilmesi, 
  • Yapı belgelerinin verilebilmesi için gerekli numaratajın UAVT’ye işlenebilmesi için Büyükşehir Belediyesine başvurması.
 • Belediye ve Özel İdare sınırları içindeki OSB’lerin sorumlulukları, 
  • Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak numaralama çalışmasının zamanında tamamlanması, 
  • UAVT’ na, tespit edilen adreslerin işlenmesi ve güncellenmesi, 
  • Yapı belgelerinin, ulusal adres veri tabanı kullanılarak verilmesi, 
MUHTARLARIN SORUMLULUKLARI​
 • Muhtarlar, nüfus müdürlüğünce gönderilen yerleşim yeri adresi bildirim listelerini (Form-D), müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumlularınca kendilerine bildirilen değişiklikleri (Form-C) inceleyerek varsa değişiklikleri bildirmekle yükümlüdürler.
 • Bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri muhtarlar tarafından yapılacaktır.
 • Alt yapısını tamamlamış olan muhtarların, Kimlik Paylaşımı Sistemi bütünlüğü içerisinde adres bilgilerine erişebilme, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi verebilme imkânı sağlanmıştır.

HİZMET ALMAK ÜZERE MÜRACAAT EDİLEN KURUMLARIN SORUMLULUKLARI

 • Kurumlar kendilerine yapılan adres değişikliği bildirimlerini 10 iş günü içerisinde nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe bildirmekle sorumludur.
 • Kimlik Paylaşımı Sistemine erişebilen kurumlar adres beyan formunu elektronik ortamda doldurur.
 • Bakanlık adrese ilişkin her türlü bilgiyi kurumlardan istemeye yetkili olup kurumlar söz konusu isteğe 20 gün içerisinde cevap vermek zorundadır.
 • Diğer adreslerin kayıtlarda bulunmaması kurumlarca bu adreslere hizmet verilmemesi sonucunu doğurmaz.
 • Kurumlar adresle ilgili ellerindeki bilgileri kanunda belirlenen hizmetler dışında başka bir amaçla kullanamazlar.

DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZİN SORUMLULUKLARI

 • Yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin düzenlenmesi,
 • Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres beyan formu (B) ile yapacakları bildirimleri 20 iş günü içinde Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne kâğıt ortamında gönderilmesi
 • Adres beyan formlarının temini

YÖNETİCİLERİN (APARTMAN, SİTE VE LOJMAN ) SORUMLULUKLARI

 • Sorumluluk alanlarında bulunan yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri(konuttan ayrılanlar ve yeni taşınanlar) takip ederek, ortaya çıkan farklılıkların tespiti amacıyla iki örnek Form C düzenleyerek yirmi iş günü içinde muhtarlara bildirmekten sorumludur.
 1. ​Kaynaklar etkin kullanılmaktadır.
 2. Yerleşim yeri bazında güncel nüfusun nitelik ve niceliklerine ilişkin güvenilir istatistik üretilmektedir.
 3. Adres ve nüfus tek merkezden takip edilmektedir.
 4. Sayımlarda eve kapanma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
 5. Adres kayıtlarının doğru tutulmamasından, yanlış adres beyan edilmesinden, bilgi kirliliğinden ya da adres bileşenlerinin çok sık değişmesi sonucu ortaya çıkan adres karmaşası yüzünden oluşan ekonomik kayıp önlenmiştir.
 6. Nüfus sayımı ve tespitlerinde seçmen kütüklerinin oluşturulması ve güncelleştirilmesinde ki ek maliyet yükü ortadan kalkmıştır.
 7. Tahsilatlar için gönderilen tebligatların ilgilisine adres eksikliği nedeniyle geç ulaşması ya da hiç ulaşmamasından kaynaklanan gelir kaybı ve kaçakları önlenerek vergi gelirlerinin artırılması sağlanacaktır.
 8. Elektronik ortamda güncel olarak tutulan UAVT kent bilgi sistemlerinin alt yapısını oluşturacaktır.
 9. Kamu yatırımlarının planlanması ve uygulanması gerçek veriler ışığında olacağından kayıp ve kaçaklar önlenecektir.
 10. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır.
 11. Kamu kurum ve kuruluşlarının entegre bir e-devlet yapısına ulaşması sağlanacaktır.
 12. Kamusal denetim mekanizmaları daha etkin çalışacaktır.
​Kanunda; gerçeğe aykırı yerleşim yeri ve diğer adres belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenlerin 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları öngörülmüştür.
 
Adres beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere 51 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ise 1038 YTL para cezası ile cezalandırılmaları da öngörülmüştür.

 • Genel Müdürlüğümüzün Yaptığı Eğitim 
 • Eğiticilerin Yaptığı Eğitim 

Genel Müdürlükçe Yapılan Eğitim 
 • 15-16/03/2007 tarihlerinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlerine eğitim verildi. 
 • 02/04/2007-07/05/2007 tarihleri arasında Adres Kayıt Sisteminin uygulamasında birlik sağlamak amacıyla taşradan seçilen 306 personele eğitim verilmiştir. 
 • Eğiticilere Adres Kayıt Sistemi ile ilgili kitapçıklar, broşürler ve cd verilmiştir. 
 • Eğiticiler, eğitimler sonunda hazırladıkları raporları Genel Müdürlüğümüze göndermişlerdir. 
 • 21-25.05.2007 tarihleri arasında Büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ve il özel idarelerinde görevli adres ve numarataj sorumluları ile yapı belgesi sorumluları (600 personel) Genel Müdürlüğümüze hizmetiçi eğitime alınmış,söz konusu eğitim sonunda katılan personellere eğitim sunuları ve materyalleri dağıtılmıştır. Ayrıca bu eğitimde TÜİK sorumluları da hazır bulunmuşlardır. 
 • Türkiye'deki Muhtarlar federasyonları yöneticilerinden 125 kişi davet edilerek, gelenler Adres Kayıt Sistemi konusunda bilgilendirilmiştir. 
 • 02-03.07.2007 tarihlerinde 81 İl Belediye Başkan yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreter yardımcıları ile Adres Kayıt Sistemi konusunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 
 • Emniyet, Jandarma, Mit personelleri ve Diplomatik Misyon Mensupları gibi adres bilgileri hiçbir şekilde paylaşılmayacak olan kurumların yetkilileri ile bilgilendirme toplantısı. 
 • 170 Teknik (Adres) Büro personeline birer hafta süreyle eğitim verilmiştir. 
 • 2008 yılı içerisinde Adres Daire Başkanlığınca 54 ilde nüfus personeli, o ildeki tüm belediye, özel idare, ve organize sanayi bölgesinin tanımlı (şifreli) personeli, TEDAŞ, TELEKOM su idareleri ve gaz idareleri personellerine adres beyanı alma, CSBM güncelleme, yapı belgeleri konularında uygulamalı eğitimler verilmiş; Adres Kayıt Sisteminin mevcut durumu, sorunlar ve çözümler tartışılmıştır. 
 • 31.07.2007 ve 01-02-03.08.2007 tarihlerinde; 
 • Tedaş Genel Müdürlüğü ve Bağlı Bölge Müdürlükleri yetkilileri, 
 • Telekom Genel Müdürlüğü yetkilileri, 
 • PTT Genel Müdürlüğü yetkilileri, 
 • Doğalgaz Bölge Müdürlükleri yetkilileri, 
 • 81 İl Su İdareleri yetkilileri, 
 • Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri ve ilgili Vali yardımcıları, 
 • 115 Birinci Sınıf İlçe Belediye Başkan yardımcıları, 
 • ile bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 

Eğiticilerin Yaptığı Eğitim 
 • Nüfus Personeli, 
 • Muhtarlar, 
 • Belediye ve İl Özel İdare personeli (numarataj, adres sorumluları ve yapı ruhsat sorumluları) ile 
 • Elektrik, telefon, su gibi adrese dayalı hizmet almak üzere başvurulan kurum personelleri olmak üzere toplam 65.000 kişiye eğitim vermişlerdir. 
21 Mayıs 2008 ÇARŞAMBA                       
Resmî Gazete                                 
Sayı : 26882​

Başbakanlıktan: 
Konu: Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması.

GENELGE 
2008/8 

Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerinin, standartlara uygun şekilde tek merkezde tutulması ve bu bilgilerin belli ilkeler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. 
1. Kamu kurum ve kuruluşları yaptıkları işlemlerde MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan "Kimlik Paylaşımı Sistemi"nden (KPS) temin edecekleri yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini esas alacaklardır. Henüz KPS’ye bağlanmayan kamu kurum ve kuruluşları ise hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayarak KPS'ye bağlanacaklardır. 
2. Kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması Hükümetimizin öncelikli hedeflerindendir. Bu bağlamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemlerde, nüfus müdürlüklerinden veya vatandaşlarımızdan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayıt örneği istenmeyecek, bu belgeler, ilgili kuruluş tarafından doğrudan KPS'den elde edilecektir. 
3. Adres Kayıt Sistemi çerçevesinde oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanının sürekliliğinin sağlanması, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileşenlerinin güncellenmesi, numaralama ve levhalama çalışmalarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Ulusal Adres Veri Tabanının güncel tutulması amacıyla İl özel idareleri ve belediyelerce "Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik" hükümleri titizlikle uygulanacak, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler en kısa sürede kamuoyuna duyurulacaktır. 
4. Kurumlar, her türlü iş ve işleminde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen (TS EN 14142-1) adres standardına uyacaklardır. 
Bilgilerini, uygulamaların yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini önemle rica ederim.​

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan