Cüzdan İşlemleri
Doğum İşlemleri
Evlilik Dışı Doğum İşlemleri
Evlat Edinme İşlemleri
Evlilik İşlemleri
Boşanma İşlemleri
Ölüm İşlemleri
Nüfus Kayıt Örneği İle İlgili Sorular
Soyağacı
Nakil İşlemleri
Kayıt Düzeltme İşlemleri
Vatandaşlık İşlemleri
Vatandaşlıktan Çıkma ve Vatandaşlığın Kaybettirilmesi
Personel İşlemleri
Adres işlemleri
T.C. Kimlik No İşlemleri
Yabancı Kimlik No İşlemleri
Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS)
Mavi Kart
Bilgi Edinme

Sık Sorulan Sorular

Vatandaşlıktan Çıkma ve Vatandaşlığın Kaybettirilmesi

 

1- Türk vatandaşlığından çıkma izni almak isteyenler hangi makamlara müracaat etmelidir?
Kişilerin bizzat kendilerinin, yurt dışında; dış temsilciliklerimize, yurt içinde; il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- Türk vatandaşlığından çıkma izni almak için gerekli şartlar nelerdir?
-          Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
-          Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.
-          Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
-          Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.
3- Türk vatandaşlığından çıkma izni almak isteyenler müracaat makamlarına hangi belgeleri ibraz etmelidir?
-          İsteği belirten form dilekçe.(Başvuru makamlarından temin edilebilmektedir.)
-          Uyrukluğuna geçmek istenilen devlet vatandaşlığının kazanıldığına ya da o ülke vatandaşlığına alınacağına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe tercümesi.
4- Türk vatandaşlığından çıkma izni işlemleri ne kadar süresi içerisinde sonuçlanır?
İlgiliye ait başvuru belgelerinin Genel Müdürlüğümüze ulaştığı tarih itibariyle en geç 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.
5- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurumun durumunu nasıl öğrenebilirim?
Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” sayfasından vatandaşlık başvurunuzun genel olarak durumunu öğrenebilirsiniz.
6- Başvuru No nedir? Ne işe yarar?
Başvuru No, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, vatandaşlık işleminin durumunu doğum tarihi ile birlikte http://www.nvi.gov.tr adresindeki "Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?" kısmından takip edebileceği “12345 - 12345” şeklindeki rastgele oluşturulmuş rakamlardır.
7- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvuruma ait “Başvuru No”sunu nereden öğrenebilirim?
Başvuru No’sunu, Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Şubesinden ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.
8- İçişleri Bakanlığınca tarafıma Türk vatandaşlığından çıkma izni kararı verilmesi, Türk vatandaşlığından çıktığım anlamına gelir mi?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası “Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir. Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.” Hükmündedir.
Yukarıda açıkça belirtilen Kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmesi, Türk vatandaşlığının kaybedildiği ya da kaybedileceği anlamına gelmez.
Türk vatandaşlığından çıkma belgesinin teslim alınması halinde Türk vatandaşlığı kaybedilir.
9- Çıkma izin belgesini teslim aldıktan sonra yabancı devlet makamlarından tarafıma vatandaşlık belgesi verildi. Türk vatandaşlığından çıkma izni işlemlerim sonuçlandı mı yoksa başka herhangi bir işlem yapmam gerekir mi?
Yabancı devlet vatandaşlığını kazandığınıza dair belgeyi, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunduğunuz makama (dış temsilciliğimiz ya da valilik) ibraz ettiğinizde, tarafınıza imza karşılığında Türk vatandaşlığından çıkma belgesi teslim edilir.
Çıkma belgesinin imza karşılığı teslimi ile de Türk vatandaşlığı kaybedilir.
10- Türk vatandaşlığından çıkma belgesi nereden teslim alınır?
Bakanlıkça Türk vatandaşlığından çıkma izni verilenlere ait çıkma belgeleri ilgililerin başvuru makamlarına gönderilmekte ve söz konusu başvuru makamlarınca ilgililere imza karşılığında teslim edilmektedir.
11- Türk vatandaşlığından çıkma belgesi ikamet adresine gönderilebilir mi?
Bakanlıkça Türk vatandaşlığından çıkma izni verilenlere ait çıkma belgeleri ilgililerin başvuru makamlarına gönderilmekte ve söz konusu başvuru makamlarınca ilgililere imza karşılığında teslim edilmektedir.
12- Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesini teslim almakla Türk vatandaşlığı kaybedilir mi?
Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesinin teslim alınması, kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettikleri anlamına gelmez. Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir.
13- Çıkma Belgesini teslim almalarına rağmen nüfus kütüklerindeki kayıtları halen açık olan kişiler ne yapmalıdır?
Müracaat makamlarına konu ile ilgili dilekçe vermelidirler.
14- Herhangi bir suç nedeniyle çıkma izni talebi uygun görülmeyen kişiler ne yapmalıdır?
İlgililerin aranma nedeninin ilgili makamlarca kayıtlardan düşülmesinin sağlanması halinde, ilgilinin müracaat makamlarından konuya ilişkin dilekçesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
15- Türk vatandaşlığımın kaybettirilmesi mümkün müdür? Eğer mümkünse, nereye başvurmam gerekir?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi “Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.
a) Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.
b) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler.
c) İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.” Hükmündedir.
Yukarıdaki Kanun hükümlerine göre, kişilerin bireysel başvurusu ile Türk vatandaşlığı kaybettirilemez.
Son Güncelleme: 5.1.2015