Genel Hükümler
Para Cezasını Gerektiren Haller
Para Cezası Vermeye Yetkili Amirler ve Karar
Para Cezalarının Tespiti
Savunma Alınması
Cezaya İlişkin Kararı Etkileyen Nedenler
Tebligat
İtiraz
Tahsilat

Ceza Hükümleri

Para Cezasını Gerektiren Haller
Para cezasını gerektiren haller aşağıda açıklanmıştır:

Nüfus ve kişisel durum olaylarından:
  1. Kayıt düzeltme, boşanma ve soybağına ilişkin vb. kararları on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan mahkeme yazı işleri müdürleri,
  2. Ölüm olayını, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan köy muhtarları ile gömme izin belgesi veren sağlık kuruluşu görevlileri,
  3. Evlenme olayını, akit tarihini izleyen on günlük süre içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan evlendirme memurları,
Bu görevlerini Kanunda öngörülen süreler içerisinde yerine getirmedikleri takdirde para cezası ile tecziye edilirler.

Nüfus ve kişisel durum olaylarından:
  1. Doğum olayını yurt içinde otuz gün, yurt dışında altmış gün içinde bildirmekle yükümlü kılınan baba, ana veya vasiye, geç bildirilen her çocuk için ayrı ceza uygulaması yapılır.
  2. Ölümü öğrendiği tarihten itibaren on gün içinde ölüm olayını bildirmeyen yükümlülere, (görevi devralmasından önce meydana gelmiş olan ölüm olaylarını bildiren muhtar hakkında para cezası uygulanmaz).
  3. 28/2/1992 tarihinden itibaren defter şeklindeki nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin taleplerde,
  4. Nüfus ya da uluslararası aile cüzdanını kaybedenlere,
para cezası verilir.

1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girdiği 18/5/1974 tarihinden önceki nüfus olayları için savunma alınmakla birlikte para cezası uygulaması yapılmaz.
Son Güncelleme: 8.11.2007