Adres Kayıt Sistemi
İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi
Eylem Planı
Adres Tanımları
Adres ile ilgili İlkeler
Ulusal Adres Veri Tabanının (UAVT)Oluşturulması ve Güncellenmesi
Adres Beyanı Nasıl Yapılır?
Sorumlu Kurumlar
Adres Kayıt Sisteminin Faydaları
Cezai Hükümler
Adres ile ilgili Mevzuat
Adres ile ilgili Formlar
Tanıtım
Eğitim
Adres Kayıt Sistemiyle ilgili Başbakanlık Genelgesi yayımlandı
Adres Kayıt Sistemi Eğitim Semineri Anketi

AKS (Adres Kayıt Sistemi)

Ulusal Adres Veri Tabanının (UAVT)Oluşturulması ve Güncellenmesi
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre ülkemizde adres bileşenlerinin tanımı yapılarak "adres"e bir standart getirilmiştir. Numarataj çalışmaları Belediye ve Özel İdarelerce yeniden yapılmıştır. Vali ve kaymakamların başkanlığını yaptığı yürütme kurullarınca adres bilgileri ile T.C. Kimlik numaralarının eşleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan bu çalışmalar tamamlanarak oluşturulan "Ulusal Adres Veri Tabanı", Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 17.08.2007 tarihinde devredilmiştir. Sistem devreye girmiş olup, Özel İdare ve Belediyeler Ulusal Adres Veri Tabanı’nda güncellenmeleri yaparak, yapı ruhsatlarını bu sistemden üretmeye başlamışlardır. Ulusal Adres Veri Tabanındaki bilgiler Kimlik Paylaşım Sistemi ile kurumların paylaşımına açılmıştır.

Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler belediye ve il özel idareleri tarafından Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir. Belediye ve il özel idareleri söz konusu adresin UAVT’ de olup olmadığını kontrol ederek veri tabanında bulunmayan adresleri işlerler. Yapı belgeleri Ulusal Adres Veri Tabanına işlenerek usulüne uygun onaylanmasını mütakiben onay numarası alınır.

İl, ilçe ve belde kurulması hakkında çıkan kanunun Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce uygulama sürecinin başlatılması ile birlikte yeni il, ilçe ve belde oluşumu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Ulusal Adres Veri Tabanında gerçekleştirilir. Ulusal Adres Veri Tabanında var olan ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından il, ilçe, belde güncellemesi, silme ve bileşenlerinin bağlılığının değiştirilmesine ilişkin onayın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gelmesi sonrasında Ulusal Adres Veri Tabanında gerekli işlemler yapılır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüsü üzerine valinin onayıyla olur. Belirtilen bu evrakların Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 32 nci maddesi gereğince Mahalli idareler Genel Müdürlüğüne gönderilerek yapılan inceleme sonucunda uygun görüldüğünü belirten yazının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gelmesi ile Ulusal Adres Veri Tabanında işlemleri yapılır.

Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 32 nci maddesinde de belirtildiği üzere ; Köyün oluşturulma, güncelleme, bağlılığının değiştirilmesi ve silme kararının kesinleşmesi durumunda, belgeler İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilerek yapılan inceleme sonucunda uygun görüldüğünü belirten yazının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gelmesi ile Ulusal Adres Veri Tabanında işlemleri yapılır.

Ulusal Adres Veri Tabanında mücavir alanlarla ilgili yetki tanımlaması yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyelerince; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanuna göre; Mücavir alanların açıkça belirtildiği Belediye Meclis Kararının, belediye meclis kararında ismi geçen yerlerin belirtildiği Mücavir Alan Yetkilendirme Talep Formunun eksiksiz olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne posta ile gönderilmesi halinde yetki tanımlaması yapılacak olup, belgelerin eksik olması ve imzalı ve mühürlü talep formunun gönderilmemesi halinde ilgili belediyeye yetki tanımlaması yapılmamaktadır.
Diğer Belediyelerde; Mücavir alanların açıkça belirtildiği Belediye Meclis Kararının, belediye Meclis Kararını onayan 3194 Sayılı İmar Kanunun 45. Maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onay yazısı, belediye meclis kararında ismi geçen yerlerin belirtildiği Mücavir Alan Yetkilendirme Talep Formunun eksiksiz olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne posta ile gönderilmesi halinde yetki tanımlaması yapılacak olup, belgelerin eksik olması veya imzalı ve mühürlü talep formunun gönderilmemesi halinde ilgili belediyeye yetki tanımlaması yapılmamaktadır.

Özel idareler ve belediyeler Ulusal Adres Veri Tabanına, kendi sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini (cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler, sabit tanıtım numarası ve bina numarası) oluşturma, güncelleme ve silme işlemlerini yapar.

Son Güncelleme: 2.11.2016