Adres Kayıt Sistemi
İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi
Eylem Planı
Adres Tanımları
Adres ile ilgili İlkeler
Ulusal Adres Veri Tabanının (UAVT)Oluşturulması ve Güncellenmesi
Adres Beyanı Nasıl Yapılır?
Sorumlu Kurumlar
Adres Kayıt Sisteminin Faydaları
Cezai Hükümler
Adres ile ilgili Mevzuat
Adres ile ilgili Formlar
Tanıtım
Eğitim
Adres Kayıt Sistemiyle ilgili Başbakanlık Genelgesi yayımlandı
Adres Kayıt Sistemi Eğitim Semineri Anketi

AKS (Adres Kayıt Sistemi)

Adres Kayıt Sisteminin Faydaları
 1. Kaynaklar etkin kullanılmaktadır.
 2. Yerleşim yeri bazında güncel nüfusun nitelik ve niceliklerine ilişkin güvenilir istatistik üretilmektedir.
 3. Adres ve nüfus tek merkezden takip edilmektedir.
 4. Sayımlarda eve kapanma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
 5. Adres kayıtlarının doğru tutulmamasından, yanlış adres beyan edilmesinden, bilgi kirliliğinden ya da adres bileşenlerinin çok sık değişmesi sonucu ortaya çıkan adres karmaşası yüzünden oluşan ekonomik kayıp önlenmiştir.
 6. Nüfus sayımı ve tespitlerinde seçmen kütüklerinin oluşturulması ve güncelleştirilmesinde ki ek maliyet yükü ortadan kalkmıştır.
 7. Tahsilatlar için gönderilen tebligatların ilgilisine adres eksikliği nedeniyle geç ulaşması ya da hiç ulaşmamasından kaynaklanan gelir kaybı ve kaçakları önlenerek vergi gelirlerinin artırılması sağlanacaktır.
 8. Elektronik ortamda güncel olarak tutulan UAVT kent bilgi sistemlerinin alt yapısını oluşturacaktır.
 9. Kamu yatırımlarının planlanması ve uygulanması gerçek veriler ışığında olacağından kayıp ve kaçaklar önlenecektir.
 10. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır.
 11. Kamu kurum ve kuruluşlarının entegre bir e-devlet yapısına ulaşması sağlanacaktır.
 12. Kamusal denetim mekanizmaları daha etkin çalışacaktır.
Son Güncelleme: 2.11.2016